നിയമയുദ്ധങ്ങള്‍ക്കൊടുവില്‍ ഗുരുവായൂരില്‍ വ്യാപാരികള്‍ കടമുറികളൊഴിഞ്ഞു