പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിന്റെ അനിവാര്യത ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ച് കൊയ്ത്തുത്സവം..