സി എച്ച് സി വടക്കേക്കാട്, അണ്ടത്തോട്, പുന്നയൂര്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നും  പാലിയേറ്റീവിന്റെ ഭാഗമായി സ്‌പെഷ്യല്‍ ഹോം കെയര്‍ നടത്തി.

Advertisement

Advertisement

വയോജനദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സി എച്ച് സി വടക്കേക്കാട്, അണ്ടത്തോട്, പുന്നയൂര്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നും  പാലിയേറ്റീവിന്റെ ഭാഗമായി സ്‌പെഷ്യല്‍ ഹോം കെയര്‍ നടത്തി.കമ്മ്യൂണിറ്റി നഴ്‌സുമാര്‍ സെക്കന്‍ഡറി പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍ നഴ്‌സ്, ആശാ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ എന്നിവര്‍ ഹോം കെയറില്‍ പങ്കെടുത്തു.