പഴഞ്ഞി അയിനൂര് ഗാന്ധി റോഡില്‍ പാറപുറത്ത് കുഞ്ഞുകുട്ടന്‍ നിര്യതനായി.

Advertisement

Advertisement

പഴഞ്ഞി അയിനൂര് ഗാന്ധി റോഡില്‍ പാറപുറത്ത് കുഞ്ഞുകുട്ടന്‍ നിര്യതനായി. 73 വയസ്സായിരുന്നു. സംസ്‌ക്കാരം നടത്തി. സരോജിനി ഭാര്യയും ഷാജു, സിന്ധു, രഘു എന്നിവര്‍ മക്കളുമാണ്.