150 കടന്ന് തൃശ്ശൂരിലെ രോഗികള്‍;144ഉം സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ,ഇന്ന് ജില്ലയിലെ ആകെ രോഗികള്‍ 156

Advertisement

Advertisement

150 കടന്ന് തൃശ്ശൂരിലെ രോഗികള്‍;144ഉം സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ,ഇന്ന് ജില്ലയിലെ ആകെ രോഗികള്‍ 156

1. സമ്പർക്കം- പേരാമംഗലം – 63 സ്ത്രീ.
2. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ- ചാലക്കുടി – 57 പുരുഷൻ .
3. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ- ചാലക്കുടി – 52 പുരുഷൻ .
4. സമ്പർക്കം- വെട്ടുക്കാട്- 50 പുരുഷൻ .
5. സമ്പർക്കം- പുത്തുര് – 36 സ്ത്രീ.
6. സമ്പർക്കം- ആരോഗ്യപ്രവർത്തകൻ- തെക്കുംക്കര – 58 പുരുഷൻ .
7. സമ്പർക്കം- ആരോഗ്യപ്രവർത്തക – തെക്കുംക്കര- 56 സ്ത്രീ.
8. സമ്പർക്കം- കണ്ടശ്ശാംകടവ്- 63 സ്ത്രീ.
9. ഉറവിടമറിയാത്ത 59 സ്ത്രീ.
10. ആന്റമാൻ- താന്നിശ്ശേരി – 57 പുരുഷൻ .
11. സമ്പർക്കം- മറ്റം- 35 സ്ത്രീ.
12. സമ്പർക്കം- അവിട്ടപ്പിളളി – 38 പുരുഷൻ .
13. സമ്പർക്കം- എലഞ്ഞിപ്ര – 53 പുരുഷൻ .
14. സമ്പർക്കം- പോട്ട – 54 പുരുഷൻ
15. സമ്പർക്കം- കൊട്ടാറ്റ് – 30 പുരുഷൻ .
16. സമ്പർക്കം- കുറ്റിക്കാട് – 48 പുരുഷൻ .
17. സമ്പർക്കം- ചേരാമംഗലം – 65 സ്ത്രീ.
18. സമ്പർക്കം- വേലൂര് – 43 സ്ത്രീ.
19. സമ്പർക്കം- ആളൂര് – 52 പുരുഷൻ .
20. സമ്പർക്കം- ആരോഗ്യപ്രവർത്തകൻ – 45 പുരുഷൻ .
21. സമ്പർക്കം- വളളിക്കുന്ന് – 19 സ്ത്രീ.
22. സമ്പർക്കം- വളളിക്കുന്ന് – 60 പുരുഷൻ
23. സമ്പർക്കം- തിരുവനന്തപ്പുരം – 41 പുരുഷൻ
24. സമ്പർക്കം- അവണ്ണിശ്ശേരി – 44 ദിവസം ആൺകുട്ടി.
25. സമ്പർക്കം- ചാവ്വക്കാട് – 33 പുരുഷൻ

26. സമ്പർക്കം- ഗുരുവായൂർ – 31 പുരുഷൻ.

27. സമ്പർക്കം- മുല്ലശ്ശേരി – 52 പുരുഷൻ.
28. സമ്പർക്കം- തമ്പുരാൻപ്പടി – 56 സ്ത്രീ.
29. സമ്പർക്കം- അത്താണി – 41 പുരുഷൻ.
30. സമ്പർക്കം- അത്താണി – 38 പുരുഷൻ..
31. സമ്പർക്കം- പുല്ലാനിക്കാട് – 59 സ്ത്രീ.
32. സമ്പർക്കം- പുല്ലാനിക്കാട് – 30 സ്ത്രീ.
33. സമ്പർക്കം- മങ്കര – 5 ആൺകുട്ടി.
34. സമ്പർക്കം- മങ്കര – 6 പെൺകുട്ടി.
35. സമ്പർക്കം- മങ്കര – 10 പെൺകുട്ടി.
36. സമ്പർക്കം- മങ്കര – 27 സ്ത്രീ.
37. സമ്പർക്കം- മങ്കര – 65 പുരുഷൻ.
38. സമ്പർക്കം- പിലാക്കാട് – 50 പുരുഷൻ.
39. സമ്പർക്കം- പിലാക്കാട് – 13 ആൺകുട്ടി.
40. സമ്പർക്കം- പിലാക്കാട് – 14 ആൺകുട്ടി.
41. സമ്പർക്കം- മങ്കര – 14 ആൺകുട്ടി.
42. സമ്പർക്കം- ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക – 25 സ്ത്രീ.
43. സമ്പർക്കം- കുരിയച്ചിറ – 76 പുരുഷൻ.
44. ഉറവിടമറിയാത്ത നന്ദിപുലം സ്വദേശി – 28 പുരുഷൻ.
45. സമ്പർക്കം- പരിയാരം – 32 പുരുഷൻ.
46. സമ്പർക്കം- കണ്ടശ്ശാംകടവ് – 33 പുരുഷൻ.
47. കർണ്ണാടക – 68 സ്ത്രീ.
48. സമ്പർക്കം- നടവരമ്പ് – 54 സ്ത്രീ.
49. സമ്പർക്കം- നടവരമ്പ് – 36 പുരുഷൻ.
50. സമ്പർക്കം- ഉറുമ്പൻകുന്ന് – 47 പുരുഷൻ.
51. സമ്പർക്കം- നടവരമ്പ് – 60 പുരുഷൻ.
52. സമ്പർക്കം- കുറ്റിച്ചിറ – 23 പുരുഷൻ.
53. സമ്പർക്കം- ഉറുമ്പൻകുന്ന് – 34 സ്ത്രീ.
54. സമ്പർക്കം- മേച്ചിറ – 45 പുരുഷൻ.
55. സമ്പർക്കം- മുരിങ്ങൂർ – 61 പുരുഷൻ.
56. സമ്പർക്കം- നടവരമ്പ് – 52 സ്ത്രീ.
57. സമ്പർക്കം- കരൂര് – 47 പുരുഷൻ.
58. സമ്പർക്കം- നടവരമ്പ് – 36 സ്ത്രീ.
59. സമ്പർക്കം- പരിയാരം – 29 സ്ത്രീ.
60. സമ്പർക്കം- പരിയാരം – 2 ആൺകുട്ടി.
61. സമ്പർക്കം- അടിച്ചിലി് – 44 പുരുഷൻ.
62. സമ്പർക്കം- മേലൂര് – 42 പുരുഷൻ.
63. സമ്പർക്കം- നടവരമ്പ് – 7 ആൺകുട്ടി.
64. സമ്പർക്കം- പരിയാരം – 56 സ്ത്രീ.
65. സമ്പർക്കം- പരിയാരം – 30 പുരുഷൻ.
66. സമ്പർക്കം- നടവരമ്പ് – 2 ആൺകുട്ടി.
67. സമ്പർക്കം- മുല്ലശ്ശേരി – 70 പുരുഷൻ.
68. സമ്പർക്കം- മേലൂര് – 15 സ്ത്രീ.
69. സമ്പർക്കം- മങ്കര – 36 സ്ത്രീ.
70. സമ്പർക്കം- പടിയൂര് – 23 സ്ത്രീ.
71. സമ്പർക്കം- മേലൂര് – 70 സ്ത്രീ.
72. സമ്പർക്കം- ചാലക്കുടി – 43 പുരുഷൻ.
73. സമ്പർക്കം- അടിച്ചിലി – 50 പുരുഷൻ.
74. സമ്പർക്കം- ചാലക്കുടി് – 36 പുരുഷൻ.
75. സമ്പർക്കം- പടിയൂര് – 52 സ്ത്രീ.
76. ആന്റമാൻ – പടിയൂര്- 15 ആൺകുട്ടി.
77. സമ്പർക്കം- കൂടപ്പുഴ – 53 പുരുഷൻ.
78. സമ്പർക്കം- അമല നഗർ – 48 സ്ത്രീ.
79. സമ്പർക്കം- വെറ്റിലപ്പാറ – 47 പുരുഷൻ.
80. സമ്പർക്കം- നടവരമ്പ് – 58 സ്ത്രീ.
81. സമ്പർക്കം- പുത്തൂര് – 75 സ്ത്രീ.
82. സമ്പർക്കം- അമല നഗർ – 50 സ്ത്രീ.
83. സമ്പർക്കം- കൊടക്കര – 40 പുരുഷൻ.
84. സമ്പർക്കം- നടവരമ്പ് – 50 സ്ത്രീ.
85. സമ്പർക്കം- പുത്തൂര് – 13 ആൺകുട്ടി.
86. സമ്പർക്കം- പടിയൂര് – 55 പുരുഷൻ.
87. സമ്പർക്കം- കൊടക്കര – 47 പുരുഷൻ.
88. സമ്പർക്കം- പുറനാട്ടുക്കര – 47 പുരുഷൻ.
89. സമ്പർക്കം- പടിയൂര് – 25 പുരുഷൻ.
90. സമ്പർക്കം- കൊടക്കര – 45 പുരുഷൻ.
91. സമ്പർക്കം- പുത്തൂര് – 53 സ്ത്രീ.
92. സമ്പർക്കം- പുറനാട്ടുക്കര – 17 പെൺകുട്ടി.
93. സമ്പർക്കം- പടിയൂര് – 57 സ്ത്രീ.
94. സമ്പർക്കം- വെളളാങ്കല്ലൂർ- 30 പുരുഷൻ.
95. സമ്പർക്കം- വെളളാനിക്കര – 36 സ്ത്രീ.
96. സമ്പർക്കം- പുറനാട്ടുക്കര – 14 ആൺകുട്ടി.
97. സമ്പർക്കം- പടിയൂര് – 36 സ്ത്രീ.
98. സമ്പർക്കം- മുണ്ടൂര് – 55 സ്ത്രീ.
99. സമ്പർക്കം- പുത്തൂര് – 13 ആൺകുട്ടി.
100. സമ്പർക്കം- പടിയൂര് – 14 പെൺകുട്ടി.
101. സമ്പർക്കം- തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി – 25 പുരുഷൻ .
102. സമ്പർക്കം- അമല നഗർ – 55 സ്ത്രീ.
103. സമ്പർക്കം- അവണ്ണൂർ – 36 സ്ത്രീ.
104. സമ്പർക്കം- ചിയ്യാരം – 28 സ്ത്രീ.
105. സമ്പർക്കം- അമല നഗർ- 45 സ്ത്രീ.
106. സമ്പർക്കം- എം.ജി കാവ് – 36 പുരുഷൻ .
107. സമ്പർക്കം- പുവ്വത്തുര്- 65 പുരുഷൻ.
108. സമ്പർക്കം- ചിയ്യാരം – 58 പുരുഷൻ.
109. സമ്പർക്കം- അമല നഗർ – 43 സ്ത്രീ.
110. സമ്പർക്കം- പടിയൂര് – 10 ആൺകുട്ടി.
111. സമ്പർക്കം- മുല്ലശ്ശേരി – 27 സ്ത്രീ.
112. സമ്പർക്കം- പുത്തൂർ – 23 പുരുഷൻ
113. ഉറവിടമറിയാത്ത – പട്ടിക്കാട് – 34 സ്ത്രീ.
114. സമ്പർക്കം- മനക്കൊടി – 32 പുരുഷൻ.
115. സമ്പർക്കം- മുല്ലശ്ശേരി – 8 പെൺകുട്ടി.
116. സമ്പർക്കം- മുല്ലശ്ശേരി – 24 സ്ത്രീ.
117. സമ്പർക്കം- ത്യശ്ശൂർ – 26 പുരുഷൻ.
118. സമ്പർക്കം- മുല്ലശ്ശേരി – 11 പെൺകുട്ടി.
119. ഉറവിടമറിയാത്ത – ത്യശ്ശൂർ – 24 പുരുഷൻ.
120. സമ്പർക്കം- പുത്തൂര് – 33 പുരുഷൻ.
121. സമ്പർക്കം- കുറ്റൂര് – 40 പുരുഷൻ.
122. ഉറവിടമറിയാത്ത – ചാലക്കുടി – 50 സ്ത്രീ.
123. സമ്പർക്കം- കുറ്റൂര് – 31 സ്ത്രീ.
124. ആന്ധ്രപ്രദേശ്- വാസുപുരം – 33 പുരുഷൻ.
125. സമ്പർക്കം- വെളളാനിക്കര – 37 പുരുഷൻ.
126. ഉറവിടമറിയാത്ത – എറവ് – 19 പുരുഷൻ.
127. സമ്പർക്കം- അടിച്ചിലി – 30 സ്ത്രീ.
128. സമ്പർക്കം- ഒളരിക്കര – 21 പുരുഷൻ.
129. സമ്പർക്കം- അടിച്ചിലി – 25 പുരുഷൻ.
130. സമ്പർക്കം- ചിയ്യാരം – 31 പുരുഷൻ.
131. സമ്പർക്കം- ഒളരിക്കര – 82 സ്ത്രീ.
132. സമ്പർക്കം- ചാലക്കുടി – 39 പുരുഷൻ.
133. സമ്പർക്കം- ഒളരിക്കര – 21 പുരുഷൻ.
134. സമ്പർക്കം- മരത്തംക്കോട് – 38 പുരുഷൻ.
135. സമ്പർക്കം- ചേറൂര് – 33 സ്ത്രീ.
136. സമ്പർക്കം- പുത്തൂര് – 40 സ്ത്രീ.
137. സമ്പർക്കം- പുത്തൂര് – 58 പുരുഷൻ.
138. സമ്പർക്കം- അരിമ്പൂര്- 29 പുരുഷൻ.
139. സമ്പർക്കം- അവണ്ണൂര് – 48 സ്ത്രീ.
140. സമ്പർക്കം- അമല നഗർ – 56 സ്ത്രീ.
141. സമ്പർക്കം- കാട്ടൂര് – 84 പുരുഷൻ.
142. തമിഴ്‌നാട്-ആര്യംപാടം – 36 പുരുഷൻ.
143. ഹരിയാന-പുതുരുത്തി – 34 പുരുഷൻ.
144. സമ്പർക്കം- കാട്ടൂര് – 35 സ്ത്രീ.
145. ഉറവിടമറിയാത്ത – തേനൂർ – പാലക്കാട്- 65 പുരുഷൻ.
146. സമ്പർക്കം- അഞ്ഞൂർ – 21 പുരുഷൻ.
147. സമ്പർക്കം- പേരാമംഗലം – 2 പെൺകുട്ടി.
148. സമ്പർക്കം- കുറ്റൂര് – 73 സ്ത്രീ.
149. സമ്പർക്കം- അവണ്ണൂര് – 60 സ്ത്രീ
150. സമ്പർക്കം- അവണ്ണൂര് – 3 പെൺകുട്ടി.
151. സമ്പർക്കം- അവണ്ണൂര് – 5 ആൺകുട്ടി.
152. സമ്പർക്കം- പേരാമംഗലം – 15 ആൺകുട്ടി.
153. ഉറവിടമറിയാത്ത – പന്നിത്തടം – 63 പുരുഷൻ.
154. ഉറവിടമറിയാത്ത -അന്നലൂർ -8 ആൺകുട്ടി.
155. സമ്പർക്കം- മുല്ലശ്ശേരി- 35 സ്ത്രീ.
156. സമ്പർക്കം- കുറുമാൽ – 55 പുരുഷൻ.