കാട്ടാകാമ്പാല്‍,കടങ്ങോട് സ്വദേശികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ തൃശ്ശൂരില്‍ ഇന്ന് 97 പേർക്ക്കൂടി കോവിഡ്

Advertisement

Advertisement

തൃശ്ശൂരില്‍ ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ :-

1. അമല ക്ലസ്റ്റർ- വരന്തരപ്പിളളി- 51 സ്ത്രീ.
2. അമല ക്ലസ്റ്റർ- ആളൂർ – 54 പുരുഷൻ .
3. അമല ക്ലസ്റ്റർ- അടാട്ട് – 54 സ്ത്രീ.
4. അമല ക്ലസ്റ്റർ- -ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – 48 പുരുഷൻ.
5. അമല ക്ലസ്റ്റർ- -ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – 18 പെൺകുട്ടി.
6. അമല ക്ലസ്റ്റർ- ആരോഗ്യപ്രവ്രർത്തക – പളളിക്കുന്ന് – 26 സ്ത്രീ.
7. അമല ക്ലസ്റ്റർ- ആളൂർ – 24 സ്ത്രീ.
8. അമല ക്ലസ്റ്റർ- ആളൂർ – 28 പുരുഷൻ .
9. അമല ക്ലസ്റ്റർ- ആളൂർ – 20 പുരുഷൻ .
10. അമല ക്ലസ്റ്റർ- എളവളളി – 49 സ്ത്രീ.
11. അമല ക്ലസ്റ്റർ- തോളൂർ- 31 സ്ത്രീ.
12. അമല ക്ലസ്റ്റർ- തോളൂർ – 55 പുരുഷൻ.
13. അമല ക്ലസ്റ്റർ- തോളൂർ- 22 പുരുഷൻ.
14. അമല ക്ലസ്റ്റർ- കൈപ്പറമ്പ്- 57 സ്ത്രീ.
15. അമല ക്ലസ്റ്റർ- കൈപ്പറമ്പ്- 33 പുരുഷൻ .
16. അമല ക്ലസ്റ്റർ- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – 48 പുരുഷൻ .
17. അംബേദ്കർ കോളനി ക്ലസ്റ്റർ – വേളൂക്കര – 30 സ്ത്രീ.
18. സമ്പർക്കം – കോലഴി – 5 ആൺകുട്ടി.
19. സമ്പർക്കം – കോലഴി – 30 സ്ത്രീ.
20. സമ്പർക്കം – കോലഴി – 9 പെൺകുട്ടി.
21. സമ്പർക്കം- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ- 44 പുരുഷൻ.
22. സമ്പർക്കം- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ- 72 സ്ത്രീ.
23. സമ്പർക്കം- കടങ്ങോട്- 44 പുരുഷൻ.
24. സമ്പർക്കം- കടങ്ങോട്- 39 പുരുഷൻ.
25. സമ്പർക്കം- കാട്ടാക്കാമ്പാൽ – 12 ആൺകുട്ടി.
26. സമ്പർക്കം- കോലഴി – 39 സ്ത്രീ.
27. സമ്പർക്കം- കോലഴി – 18 സ്ത്രീ.
28. സമ്പർക്കം- കാട്ടാക്കാമ്പാൽ – 57 സ്ത്രീ.
29. സമ്പർക്കം- കടങ്ങോട് – 30 സ്ത്രീ.
30. സമ്പർക്കം- വിൽവട്ടം- 38 പുരുഷൻ.
31. സമ്പർക്കം- വിൽവട്ടം- 7 പെൺകുട്ടി .
32. സമ്പർക്കം -വിൽവട്ടം- 72 പുരുഷൻ.
33. സമ്പർക്കം- കോലഴി – 5 പെൺകുട്ടി.
34. സമ്പർക്കം- കോലഴി – 5 പെൺകുട്ടി.
35. സമ്പർക്കം- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – 20 പുരുഷൻ.
36. സമ്പർക്കം- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – 17 ആൺകുട്ടി.
37. സമ്പർക്കം- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ- 39 സ്ത്രീ.
38. സമ്പർക്കം- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ- 43 പുരുഷൻ.
39. സമ്പർക്കം- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ- 27 പുരുഷൻ.
40. സമ്പർക്കം- ബ്രഹ്മകുളം – 59 പുരുഷൻ.
41. സമ്പർക്കം- മുണ്ടത്തിക്കോട് – 44 പുരുഷൻ.
42. സമ്പർക്കം- കുന്നംകുളം – 34 പുരുഷൻ.
43. സമ്പർക്കം -വെളളാംങ്കല്ലൂർ – 40 സ്ത്രീ.
44. സമ്പർക്കം- പൊയ്യ -50 പുരുഷൻ .
45. സമ്പർക്കം- കോലഴി – 59 സ്ത്രീ.
46. സമ്പർക്കം- കാട്ടാക്കാമ്പാൽ – 70 പുരുഷൻ.
47. സമ്പർക്കം- കാട്ടാക്കാമ്പാൽ – 21 പുരുഷൻ.
48. സമ്പർക്കം- കാട്ടാക്കാമ്പാൽ – 42 സ്ത്രീ.
49. സമ്പർക്കം- ആളൂർ- 52 പുരുഷൻ.
50. സമ്പർക്കം- കോലഴി – 70 സ്ത്രീ.
51. സമ്പർക്കം- പഴഞ്ഞി – 57 സ്ത്രീ.
52. സമ്പർക്കം- മതിലകം – 37 പുരുഷൻ.
53. സമ്പർക്കം- മതിലകം – 50 സ്ത്രീ.
54. സമ്പർക്കം- പഴഞ്ഞി – 12 ആൺകുട്ടി.
55. സമ്പർക്കം- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – 16 ആൺകുട്ടി.
56. സമ്പർക്കം- മുളളൂർക്കര- 34 പുരുഷൻ.
57. സമ്പർക്കം- പാറളം- 53 പുരുഷൻ.
58. സമ്പർക്കം- പൂങ്കുന്നം -40 പുരുഷൻ.
59. സമ്പർക്കം- മുളങ്കുന്നത്ത്കാവ് – 42 പുരുഷൻ.
60. സമ്പർക്കം- കൊടക്കര – 9 പെൺകുട്ടി.
61. സമ്പർക്കം- വെളളാർക്കാട് -39 പുരുഷൻ.
62. സമ്പർക്കം- പഴഞ്ഞി -38 പുരുഷൻ.
63. സമ്പർക്കം- അത്താണി -44 പുരുഷൻ.
64. സമ്പർക്കം- കുരിയച്ചിറ – 39 സ്ത്രീ.
65. സമ്പർക്കം- കരുമാത്ര – 9 പെൺകുട്ടി.
66. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ- കൊടക്കര – 38 സ്ത്രീ.
67. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ- ചാലക്കുടി – 43 പുരുഷൻ .
68. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – 22 സ്ത്രീ.
69. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – 68 സ്ത്രീ.
70. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – 9 പെൺകുട്ടി.
71. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – 58 സ്ത്രീ.
72. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- ഫ്രന്റ് ലൈൻ വർക്കർ(പോലീസ്) – 31 പുരുഷൻ .
73. അബുദാബി -എസ്.എൻ പുരം – 32 പുരുഷൻ.
74. കർണ്ണാടക – പുത്തൂര്- 34 സ്ത്രീ.
75. കോലപൂർ-പാണഞ്ചേരി – 28 പുരുഷൻ.
76. ബീഹാർ-ചാലക്കുടി – 30 പുരുഷൻ.
77. ആന്ധ്രപ്രദേശ് – കോതപ്പറമ്പ് – 56 പുരുഷൻ.
78. കോയമ്പത്തൂർ -വരന്തരപ്പിളളി – 44 പുരുഷൻ.
79. കോയമ്പത്തൂർ – കോലഴി – 37പുരുഷൻ.
80. റിലയൻസ് -ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- ത്യക്കൂർ – 82 പുരുഷൻ .
81. റിലയൻസ് -ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- ത്യക്കൂർ – 47 പുരുഷൻ .
82. ഉറവിടമറിയാത്ത പുഴയക്കൽ സ്വദേശി – 18 ആൺകുട്ടി
83. ഉറവിടമറിയാത്ത കേച്ചേരി സ്വദേശി – 24 പുരുഷൻ.
84. ഉറവിടമറിയാത്ത കോട്ടക്കൽ സ്വദേശി – 18 ആൺകുട്ടി.
85. ഉറവിടമറിയാത്ത ഈസ്റ്റ് ഫോർട്ട് സ്വദേശി – 52 പുരുഷൻ.
86. ഉറവിടമറിയാത്ത മുളങ്കുന്നത്ത്കാവ് സ്വദേശി – 44 പുരുഷൻ .
87. ഉറവിടമറിയാത്ത ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ സ്വദേശി – 21 പുരുഷൻ.
88. ഉറവിടമറിയാത്ത കടങ്ങോട് സ്വദേശി – 44 സ്ത്രീ.
89. ഉറവിടമറിയാത്ത കടങ്ങോട് സ്വദേശി – 39 പുരുഷൻ .
90. ഉറവിടമറിയാത്ത വേലൂർ സ്വദേശി – 43 സ്ത്രീ.
91. ഉറവിടമറിയാത്ത കടങ്ങോട് സ്വദേശി – 78 പുരുഷൻ .
92. ഉറവിടമറിയാത്ത ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ സ്വദേശി – 31 പുരുഷൻ.
93. ഉറവിടമറിയാത്ത- ചാലക്കുടി – 32 പുരുഷൻ.
94. ഉറവിടമറിയാത്ത പറപ്പൂക്കര സ്വദേശി – 39 പുരുഷൻ.
95. ഉറവിടമറിയാത്ത കാടുക്കുറ്റി സ്വദേശി – 35 പുരുഷൻ .
96. ഉറവിടമറിയാത്ത കട്ടിലപ്പൂവ്(മാടക്കത്തറ) സ്വദേശി – 22 പുരുഷൻ.
97. ഉറവിടമറിയാത്ത ത്യക്കൂർ സ്വദേശി – 23 സ്ത്രീ.

കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്: ആഗസ്റ്റ് 19 അമല ക്ലസ്റ്റർ(സമ്പർക്കം) 16
അംബേദ്കർ കോളനി ക്ലസ്റ്റർ(സമ്പർക്കം) 1
മറ്റു സമ്പർക്കം 48
ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ(സമ്പർക്കം) 2
ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ(സമ്പർക്കം- ഫ്രന്റ് ലൈൻ വർക്കർ -പോലീസ്) 1
ശക്തൻക്ലസ്റ്റർ(സമ്പർക്കം) 4
ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ( റിലയൻസ് -സമ്പർക്കം) 2
വിദേശത്തുനിന്ന് എത്തിയവർ 1
മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തിയവർ 6
ഉറവിടമറിയാത്തവർ 16
ആകെ 97.