തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും ഉയർന്ന കണക്ക്: ഇന്ന് 179 പേർക്ക് കോവിഡ്: ഒമ്പത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും രോഗം, അമല ക്ളസ്റ്ററിൽ 28 പേർക്ക്

Advertisement

Advertisement

തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ഇന്ന് കോവിഡ് പ്രതിദിന കണക്കുകളിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി. ഇന്ന് 179 പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അമല ക്ലസ്റ്റർ(സമ്പർക്കം)28, നടവരമ്പ് ക്ലസ്റ്റർ(സമ്പർക്കം )6, മറ്റു സമ്പർക്കം67, ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ(സമ്പർക്കം)10, ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ9,ഫ്രൻറ് ലൈൻ വർക്ർ4, വിദേശത്തുനിന്ന് എത്തിയവർ7, ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ( റിലയൻസ്​ –സമ്പർക്കം)3
മറ്റു സംസ്​ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തിയവർ13, ഉറവിടമറിയാത്തവർ32 പേരുമുണ്ട്.

1.സമ്പർക്കം– ത്യശ്ശൂർ – 13 പെൺ്കുട്ടി.
2.സമ്പർക്കം – ത്യശ്ശൂർ – 20 സ്​ത്രീ.
3.സമ്പർക്കം– ത്യശ്ശൂർ – 20 സ്​ത്രീ.
4.സമ്പർക്കം– ത്യശ്ശൂർ – 70 സ്​ത്രീ.
5.സമ്പർക്കം– മേലൂർ – 55 പുരുഷൻ.
6.സമ്പർക്കം– അരണാനാട്ടുക്കര – 56 പുരുഷൻ.
7.സമ്പർക്കം– അടിചിലി – 45 പുരുഷൻ.
8.സമ്പർക്കം– മേലൂർ – 24 പുരുഷൻ.
9.സമ്പർക്കം– മേലൂർ – 46 പുരുഷൻ.
10.സമ്പർക്കം– കൊടക്കര – 53 പുരുഷൻ.
11.സമ്പർക്കം– കൊടക്കര – 42 സ്​ത്രീ.
12.സമ്പർക്കം– കൊടക്കര – 17 സ്​ത്രീ.
13.സമ്പർക്കം– കോട്ടാറ്റ് – 34 പുരുഷൻ.
14.സമ്പർക്കം– പഴൂക്കര – 52 പുരുഷൻ.
15.സമ്പർക്കം– ചാലക്കുടി –61 സ്​ത്രീ.
16.സമ്പർക്കം– കൊടുങ്ങലൂർ – 20 പുരുഷൻ.
17.സമ്പർക്കം ചാലക്കുടി – 29 സ്​ത്രീ.
18.സമ്പർക്കം– ചാലക്കുടി – 6 ആൺകുട്ടി.
19.സമ്പർക്കം– ചാലക്കുടി – 3 ആൺകുട്ടി.
20.സമ്പർക്കം– ചാലക്കുടി – 11 പെൺകുട്ടി.
21.സമ്പർക്കം– ചാലക്കുടി – 7 പെൺകുട്ടി.
22.സമ്പർക്കം– ത്യശ്ശൂർ – 23 പുരുഷൻ.
23.സമ്പർക്കം– ചൊവ്വന്നൂർ– 32 പുരുഷൻ .
24.സമ്പർക്കം– കൊടുങ്ങലൂർ – 52 സ്​ത്രീ
25.സമ്പർക്കം – ത്യക്കൂർ – 59 പുരുഷൻ.
26.സമ്പർക്കം– പേരാമംഗലം– 59 സ്​ത്രീ
27.സമ്പർക്കം– ത്യശ്ശൂർ – 51 പുരുഷൻ.
28.സമ്പർക്കം– തിരുവമ്പാടി – 55 സ്​ത്രീ
29.സമ്പർക്കം– പേരാമംഗലം – 65 പുരുഷൻ.
30.സമ്പർക്കം– പേരാമംഗലം – 22 പുരുഷൻ.
31.സമ്പർക്കം – ത്യശ്ശൂർ – 40 പുരുഷൻ .
32. സമ്പർക്കം– അയ്യന്തോൾ – 52 സ്​ത്രീ.
33.സമ്പർക്കം– പുല്ലഴി – 52 പുരുഷൻ
34.സമ്പർക്കം– ഇലഞ്ഞിപ്ര – 39 പുരുഷൻ.
35.സമ്പർക്കം– കൊരട്ടി– 48 പുരുഷൻ.
36.സമ്പർക്കം– മേലൂർ – 37 സ്​ത്രീ.
37.സമ്പർക്കം– മേലൂർ – 10 പെൺകുട്ടി.
38.സമ്പർക്കം– പുല്ലഴി –17 ആൺകുട്ടി.
39.സമ്പർക്കം– അവണ്ണിശ്ശേരി – 47 പുരുഷൻ.
40.സമ്പർക്കം– പുല്ലഴി – 25 പുരുഷൻ .
41.സമ്പർക്കം– പുല്ലഴി – 49 സ്​ത്രീ.
42.സമ്പർക്കം– നെല്ലിക്കുന്ന് – 32 പുരുഷൻ.
43.സമ്പർക്കം– കുന്നത്തുക്കാവ് – 64 പുരുഷൻ.
44.സമ്പർക്കം– ചാലക്കുടി –48 സ്​ത്രീ.
45.സമ്പർക്കം– കുറാഞ്ചേരി– 5 പെൺകുട്ടി.
46.സമ്പർക്കം– കുറാഞ്ചേരി– 29 സ്​ത്രീ.
47.സമ്പർക്കം– കുറാഞ്ചേരി– 60 സ്​ത്രീ.
48.സമ്പർക്കം– പൂമല – 63 സ്​ത്രീ.
49.സമ്പർക്കം– പൂമല – 68 പുരുഷൻ .
50.സമ്പർക്കം– ത്യശ്ശൂർ – 52 സ്​ത്രീ.
51.സമ്പർക്കം– ഗുരുവായൂർ – 28 പുരുഷൻ
52.സമ്പർക്കം– ഗുരുവായൂർ – 27 പുരുഷൻ
53.സമ്പർക്കം– ആളൂർ –54 സ്​ത്രീ.
54.സമ്പർക്കം– മഴുവഞ്ചേരി– 43 പുരുഷൻ.
55.സമ്പർക്കം– ആളൂർ –41 പുരുഷൻ .
56.സമ്പർക്കം– മീൻപ്പറമ്പിൽ – 49 സ്​ത്രീ.
57.സമ്പർക്കം– മീൻപ്പറമ്പിൽ – 22 സ്​ത്രീ.
58.സമ്പർക്കം– നടവരമ്പ് – 24 പുരുഷൻ.
59.സമ്പർക്കം– ഇരിങ്ങാലക്കുട – 65 സ്​ത്രീ.
60.സമ്പർക്കം– നടവരമ്പ് – 25 പുരുഷൻ .
61.സമ്പർക്കം– മുപ്ലിയം – 46 പുരുഷൻ..
62.സമ്പർക്കം– ഇരിങ്ങാലക്കുട – 38 പുരുഷൻ
63.സമ്പർക്കം– കോട്ടപ്പുറം – 48 പുരുഷൻ
64.സമ്പർക്കം– നടവരമ്പ് –16 സ്​ത്രീ.
65.സമ്പർക്കം– നടവരമ്പ് – 50സ്​ത്രീ.
66.സമ്പർക്കം– നടവരമ്പ് – 52 പുരുഷൻ .
67.സമ്പർക്കം– പാഴായി – 30 സ്​ത്രീ.
68.സമ്പർക്കം– നന്തിപുലം – 70 സ്​ത്രീ.
69.സമ്പർക്കം– നന്തിപുലം – 77 പുരുഷൻ
70.സമ്പർക്കം– വലപ്പാട് – 69 സ്​ത്രീ.
71.സമ്പർക്കം– വലപ്പാട് – 35 സ്​ത്രീ.
72.സമ്പർക്കം– ത്യശ്ശൂർ – 50 പുരുഷൻ .
73.സമ്പർക്കം– താണിശ്ശേരി – 24 സ്​ത്രീ.
74.സമ്പർക്കം– ചൊവ്വൂർ – 74 പുരുഷൻ
75.സമ്പർക്കം– ആളൂർ – 40 പുരുഷൻ
76.സമ്പർക്കം– ചൊവ്വൂർ – 37 സ്​ത്രീ.
77.സമ്പർക്കം– മുണ്ടൂർ – 68 പുരുഷൻ .
78.സമ്പർക്കം– ചുവന്നമണ്ണ് – 50 സ്​ത്രീ.
79.സമ്പർക്കം– വെങ്ങാനല്ലൂർ – 45 സ്​ത്രീ.
80.സമ്പർക്കം– കുരിയച്ചിറ – 34 സ്​ത്രീ.
81.സമ്പർക്കം– കോണത്തുകുന്ന് – 34 സ്​ത്രീ.
82.സമ്പർക്കം– നടവരമ്പ് – 54 സ്​ത്രീ.
83.സമ്പർക്കം– ത്യശ്ശൂർ – 22 പുരുഷൻ .
84.സമ്പർക്കം– നടവരമ്പ് – 16 സ്​ത്രീ.
85.സമ്പർക്കം– മുരിയാട് –28 സ്​ത്രീ.
86.സമ്പർക്കം– മുരിയാട് – 39 പുരുഷൻ
87.സമ്പർക്കം– പന്തല്ലൂർ – 34 പുരുഷൻ ..
88.സമ്പർക്കം– വെറ്റിലപ്പാറ – 20 സ്​ത്രീ.
89.സമ്പർക്കം– വെറ്റിലപ്പാറ – 57 സ്​ത്രീ.
90.സമ്പർക്കം– ത്യക്കണ്ണപതിയാരം – 20 പുരുഷൻ .
91.സമ്പർക്കം– പുല്ലാനിക്കാട് – 79 പുരുഷൻ .
92.സമ്പർക്കം– പുല്ലാനിക്കാട് – 68 സ്​ത്രീ.
93.സമ്പർക്കം– നടത്തറ – 28 പുരുഷൻ .
94.സമ്പർക്കം– ചൊവ്വൂർ – 13 പെൺകുട്ടി.
95.സമ്പർക്കം– ചൊവ്വൂർ – 70 സ്​ത്രീ.
96.സമ്പർക്കം– പെരിങ്ങാവ് – 34 സ്​ത്രീ.
97.സമ്പർക്കം – ചിറ്റഞ്ഞൂർ – 23 പുരുഷൻ .
98.സമ്പർക്കം– പോങ്കോത്തറ – 30 പുരുഷൻ .
99.സമ്പർക്കം– കാറളം– 12 ആൺകുട്ടി.
100.സമ്പർക്കം– കാറളം– 70 സ്​ത്രീ.
101.സമ്പർക്കം– കിനാലൂർ – 22 സ്​ത്രീ.
102.സമ്പർക്കം – രവിമംഗലം – 24 സ്​ത്രീ.
103.സമ്പർക്കം– കാക്കശ്ശേരി– 25 സ്​ത്രീ.
104.സമ്പർക്കം– തെക്കെഅങ്ങാടി – 33 പുരുഷൻ.
105.സമ്പർക്കം– ചെമ്മണ്ണൂർ – 25 പുരുഷൻ .
106.സമ്പർക്കം– മങ്ങാട് – 38 സ്​ത്രീ.
107.സമ്പർക്കം– കേച്ചേരി –29 പുരുഷൻ .
108.സമ്പർക്കം – ആളൂർ – 21 സ്​ത്രീ.
109.സമ്പർക്കം– ആളൂർ – 82 സ്​ത്രീ.
110.സമ്പർക്കം– ആളൂർ – 47 സ്​ത്രീ.
111.സമ്പർക്കം– ആളൂർ – 55 പുരുഷൻ .
112.സമ്പർക്കം– മങ്ങാട് – 42 പുരുഷൻ .
113.സമ്പർക്കം– മുളളൂർക്കര – 40 സ്​ത്രീ.
114.സമ്പർക്കം– ത്യശ്ശൂർ – 35 പുരുഷൻ .
115.സമ്പർക്കം– കോലഴി – 50 സ്​ത്രീ.
116.സമ്പർക്കം– ചേറ്റുപാറ – 57 സ്​ത്രീ.
117.സമ്പർക്കം – വളപ്പായ – 43 പുരുഷൻ .
118.സമ്പർക്കം–പൂമല – 26 പുരുഷൻ .
119.ഉറവിടമറിയാത്ത ഗുരുവായൂർ സ്വദേശി – 61 പുരുഷൻ..
120.ഉറവിടമറിയാത്ത വടക്കാഞ്ചേരി സ്വദേശി – 83 പുരുഷൻ.
121.ഉറവിടമറിയാത്ത ചാലക്കുടി സ്വദേശി – 43 പുരുഷൻ.
122.ഉറവിടമറിയാത്ത ത്യശ്ശൂർ സ്വദേശി – 22 പുരുഷൻ.
123.ഉറവിടമറിയാത്ത ത്യശ്ശൂർ സ്വദേശി – 29 പുരുഷൻ.
124.ഉറവിടമറിയാത്ത വടക്കാഞ്ചേരി സ്വദേശി – 48 സ്​ത്രീ.
125.ഉറവിടമറിയാത്ത എം.ജി കാവ് സ്വദേശി – 46 പുരുഷൻ .
126.ഉറവിടമറിയാത്ത വടക്കാഞ്ചേരി സ്വദേശി – 28 പുരുഷൻ.
127.ഉറവിടമറിയാത്ത ത്യശ്ശൂർ സ്വദേശി – 47 സ്​ത്രീ.
128.ഉറവിടമറിയാത്ത ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വദേശി – 34 സ്​ത്രീ.
129.ഉറവിടമറിയാത്ത – കരുവന്നൂർ – 30 സ്​ത്രീ.
130.ഉറവിടമറിയാത്ത അഷ്​ടമിച്ചിറ സ്വദേശി – 52 പുരുഷൻ.
131. ഉറവിടമറിയാത്ത തൃശ്ശൂർ സ്വദേശി – 23 സ്​ത്രീ
132. ഉറവിടമറിയാത്ത– പുത്തൂർ – 8 പെൺകുട്ടി.
133.ഉറവിടമറിയാത്ത പുത്തൂർ സ്വദേശി – 4 പെൺകുട്ടി.
134.ഉറവിടമറിയാത്ത ത്യശ്ശൂർ സ്വദേശി – 24 പുരുഷൻ .
135.ഉറവിടമറിയാത്ത പുത്തൂർ സ്വദേശി – 8 ആൺകുട്ടി.
136.ഉറവിടമറിയാത്ത ചിയ്യാരം സ്വദേശി – 18 സ്​ത്രീ.
137.ഉറവിടമറിയാത്ത ചാലക്കുടി സ്വദേശി – 21 പുരുഷൻ .
138.ഉറവിടമറിയാത്ത ത്യശ്ശൂർ സ്വദേശി – 28 പുരുഷൻ.
139.ഉറവിടമറിയാത്ത ഈരകം സ്വദേശി – 3 ആൺകുട്ടി.
140.ഉറവിടമറിയാത്ത ഈരകം സ്വദേശി – 63 പുരുഷൻ .
141.ഉറവിടമറിയാത്ത കുമ്പളങ്ങാട് സ്വദേശി – 54 സ്​ത്രീ.
142.ഉറവിടമറിയാത്ത ഈരകം – 26 പുരുഷൻ .
143.ഉറവിടമറിയാത്ത– ഗുരുവായൂർ – 37 പുരുഷൻ .
144.ഉറവിടമറിയാത്ത – ഒളരി – 49 സ്​ത്രീ.
145.ഉറവിടമറിയാത്ത ചാലക്കുടി സ്വദേശി – 24 സ്​ത്രീ.
146.ഉറവിടമറിയാത്ത ത്യശ്ശൂർ സ്വദേശി – 79 പുരുഷൻ .
147.ഉറവിടമറിയാത്ത ത്യശ്ശൂർ സ്വദേശി – 48 പുരുഷൻ .
148.ഉറവിടമറിയാത്ത ത്യശ്ശൂർ സ്വദേശി – 37 പുരുഷൻ.
149.ഉറവിടമറിയാത്ത ചിറ്റിശ്ശേരി സ്വദേശി – 59 പുരുഷൻ .
150.ഉറവിടമറിയാത്ത വെളളറകാട് സ്വദേശി – 37 പുരുഷൻ .
151.ഉറവിടമറിയാത്ത വടക്കാഞ്ചേരി സ്വദേശി – 25 പുരുഷൻ .
152.ഉറവിടമറിയാത്ത ത്യശ്ശൂർ – 41 പുരുഷൻ .
153. ആരോഗ്യപ്രവർത്തക – 40 സ്​ത്രീ.
154.ആരോഗ്യപ്രവർത്തക – 43 സ്​ത്രീ.
155.ആരോഗ്യപ്രവർത്തക – 41 സ്​ത്രീ.
156.ആരോഗ്യപ്രവർത്തക – 40 സ്​ത്രീ.
157.ആരോഗ്യപ്രവർത്തകൻ – 27 പുരുഷൻ
158.ആരോഗ്യപ്രവർത്തക – 31 സ്​ത്രീ.
159.ആരോഗ്യപ്രവർത്തക – 30 സ്​ത്രീ.
160.ആരോഗ്യപ്രവർത്തക – 38 സ്​ത്രീ.
161.ആന്ധ്രപ്രദേശ് –ചൂണ്ടൾ – 48 പുരുഷൻ.
162.മഹാരാഷ്ട്ര – കൊരട്ടി – 65 പുരുഷൻ.
163.ഗുജറാത്ത് – കൊടക്കര – 29 പുരുഷൻ.
164.കർണ്ണാടക –ആളൂർ – 35 പുരുഷൻ.
165.കർണ്ണാടക – കൂടപുഴ– 33 സ്​ത്രീ.
166.തമിഴ്നാട് – ചാലക്കുടി – 21 പുരുഷൻ
167.തമിഴ്നാട് – ചാലക്കുടി – 22 പുരുഷൻ
168.മഹാരാഷ്ട്ര – അന്നമനട – 24 പുരുഷൻ.
169.മഹാരാഷ്ട്ര – അട്ടപ്പാടം – 27 പുരുഷൻ.
170.കർണ്ണാടക –പൂത്തറയ്ക്കൽ – 31 പുരുഷൻ.
171.ഗുജറാത്ത് – എരനെല്ലൂർ – 27 പുരുഷൻ.
172.യു.പി – 23 എൻ.സി.സി ബെറ്റാലിയൻ – 48 പുരുഷൻ.
173. ഒമാൻ.– ചെന്ത്രാപ്പിന്നി, 24 – പുരുഷൻ
174. സൗദി.– ചാലക്കുടി, 37 – പുരുഷൻ
175. യു.എ.ഇ. – ചെറുവളളൂർ, 41 – പുരുഷൻ
176. യു.എ.ഇ.– കോട്ടപ്പുറം 31 – പുരുഷൻ
177. ഒമാൻ – എടക്കുളം 29 – പുരുഷൻ
178. യു.എ.ഇ.– പെരിഞ്ഞനം 49 – പുരുഷൻ
179. യു.എ.ഇ.– ചിറ്റഞ്ഞൂർ 29 – പുരുഷൻ