തൃശൂർ ഇന്ന് 116 പേർക്ക്കൂടി കോവിഡ്

Advertisement

Advertisement

തൃശൂർ ഇന്ന് 116 പേർക്ക്കൂടി കോവിഡ്_19 സ്ഥിരീകരിച്ചു

1. സമ്പര്‍ക്കം – കുളങ്ങാട്ടുക്കര – 29 പുരുഷന്‍.
2. സമ്പര്‍ക്കം – എടക്കളത്തൂര്‍ – 30 പുരുഷന്‍.
3. സമ്പര്‍ക്കം – പേരാമംഗലം -31 പുരുഷന്‍
4. സമ്പര്‍ക്കം – തിരുത്തിപറമ്പ് – 49 പുരുഷന്‍.
5. സമ്പര്‍ക്കം – പുത്തൂര്‍ – 44 പുരുഷന്‍
6. സമ്പര്‍ക്കം – പേരാമംഗലം – 75 സ്ത്രീ.
7. സമ്പര്‍ക്കം – പുത്തൂര്‍ – 40 സ്ത്രീ.
8. സമ്പര്‍ക്കം – ത്യശ്ശൂര്‍ – 33 പുരുഷന്‍
9. സമ്പര്‍ക്കം – ത്യശ്ശൂര്‍ – 29 സ്ത്രീ
10. സമ്പര്‍ക്കം – ചെറുവ്വത്തൂര്‍ – 62 സ്ത്രീ
11. സമ്പര്‍ക്കം – ഒളരിക്കര -86 സ്ത്രീ.
12. സമ്പര്‍ക്കം – പുറ്റേക്കര – 4 പെകുട്ടി.
13. സമ്പര്‍ക്കം – പേരാമംഗലം- 2 പെകുട്ടി.
14. സമ്പര്‍ക്കം – പേരാമംഗലം- 32 പുരുഷന്‍ .
15. സമ്പര്‍ക്കം – വാടാനപ്പിളളി – 55 പുരുഷന്‍ .
16. സമ്പര്‍ക്കം – കടവല്ലൂര്‍ -11 പെകുട്ടി.
17. സമ്പര്‍ക്കം – മങ്ങാട് -45 സ്ത്രീ.
18. സമ്പര്‍ക്കം – ചിരനെല്ലൂര്‍ – 20 പുരുഷന്‍ .
19. സമ്പര്‍ക്കം – ഗുരുവായൂര്‍ – 29 പുരുഷന്‍ .
20. സമ്പര്‍ക്കം – ത്യശ്ശൂര്‍ -10 ആകുട്ടി.
21. സമ്പര്‍ക്കം – ത്യശ്ശൂര്‍ -32 പുരുഷന്‍ .
22. സമ്പര്‍ക്കം – ഗുരുവായൂര്‍ – 30 പുരുഷന്‍ .
23. സമ്പര്‍ക്കം – പാവറി- 16 ആകുട്ടി.
24. സമ്പര്‍ക്കം – പാവറട്ടി- 45 പുരുഷന്‍
25. സമ്പര്‍ക്കം – വരാക്കര – 64 പുരുഷന്‍ .
26. സമ്പര്‍ക്കം – ആനക്കല്ല് – 14 ആകുട്ടി.
27. സമ്പര്‍ക്കം – പടിയൂര് – 83 സ്ത്രീ.
28. സമ്പര്‍ക്കം – ആമ്പലൂര്‍ 6 0പുരുഷന്‍.
29. സമ്പര്‍ക്കം – മുപ്ലിയം – 80 പുരുഷന്‍ .
30. സമ്പര്‍ക്കം – ആനക്കല്ല് – 15 ആകുട്ടി.
31. സമ്പര്‍ക്കം – മുപ്ലിയം – 54 പുരുഷന്‍.
32. സമ്പര്‍ക്കം – മുപ്ലിയം – 19 സ്ത്രീ.
33. സമ്പര്‍ക്കം – മുപ്ലിയം – 23 പുരുഷന്‍ .
34. സമ്പര്‍ക്കം – ആനക്കല്ല് – 41 സ്ത്രീ.
35. സമ്പര്‍ക്കം – ത്യക്കൂര്‍ – 4 പെകുട്ടി.
36. സമ്പര്‍ക്കം – പഴുാന – 52 പുരുഷന്‍ .
37. സമ്പര്‍ക്കം – ആനക്കല്ല് – 48 പുരുഷന്‍ .
38. സമ്പര്‍ക്കം – പഴുാന – 45 സ്ത്രീ
39. സമ്പര്‍ക്കം – വേലൂര്‍ – 35 പുരുഷന്‍ .
40. സമ്പര്‍ക്കം – പുത്തൂര്‍ – 62 സ്ത്രീ
41. സമ്പര്‍ക്കം – പുത്തൂര്‍ – 13 ആകുട്ടി.
42. സമ്പര്‍ക്കം – പുത്തൂര്‍ – 37 പുരുഷന്‍ .
43. സമ്പര്‍ക്കം – ചേലക്കര – 52 സ്ത്രീ.
44. സമ്പര്‍ക്കം – ചേലക്കര – 36 സ്ത്രീ.
45. സമ്പര്‍ക്കം – ചേലക്കര – 46 പുരുഷന്‍ .
46. സമ്പര്‍ക്കം – ചേലക്കര – 53 സ്ത്രീ.
47. സമ്പര്‍ക്കം – മനക്കൊടി – 33 പുരുഷന്‍.
48. സമ്പര്‍ക്കം – അമല നഗര്‍ – 27 പുരുഷന്‍ .
49. സമ്പര്‍ക്കം – കുംകുളം – 62 പുരുഷന്‍ .
50. സമ്പര്‍ക്കം – കുംകുളം – 58 സ്ത്രീ.
51. സമ്പര്‍ക്കം – പുത്തൂര്‍ – 50 പുരുഷന്‍ .
52. സമ്പര്‍ക്കം – ത്യശ്ശൂര്‍ – 25 പുരുഷന്‍ .
53. സമ്പര്‍ക്കം – നടത്തറ – 28 സ്ത്രീ.
54. സമ്പര്‍ക്കം – എല്‍ത്തുരുത്ത് – 56 സ്ത്രീ.
55. സമ്പര്‍ക്കം – വെളളാനിക്കര – 58 സ്ത്രീ.
56. സമ്പര്‍ക്കം – ചുവമണ്ണ് – 62 സ്ത്രീ.
57. സമ്പര്‍ക്കം – ചുവമണ്ണ് – 18 സ്ത്രീ.
58. സമ്പര്‍ക്കം – ത്യശ്ശൂര്‍ – 32 പുരുഷന്‍ .
59. സമ്പര്‍ക്കം – ത്യക്കൂര്‍ – 36 പുരുഷന്‍ .
60. സമ്പര്‍ക്കം – എരവിമംഗലം – 20 പുരുഷന്‍.
61. സമ്പര്‍ക്കം – ചാലക്കുടി -38 സ്ത്രീ.
62. സമ്പര്‍ക്കം – ചാലക്കുടി – 60 പുരുഷന്‍
63. സമ്പര്‍ക്കം – ചാലക്കുടി – 35 പുരുഷന്‍
64. സമ്പര്‍ക്കം – അന്നമനട – 47 സ്ത്രീ.
65. സമ്പര്‍ക്കം – വെമ്പലൂര്‍ – 36 പുരുഷന്‍.
66. സമ്പര്‍ക്കം – എടവിലങ്ങ്- 49 പുരുഷന്‍ .
67. സമ്പര്‍ക്കം – മാള – 12 പെകുട്ടി. .
68. സമ്പര്‍ക്കം – മാള – 18 പെകുട്ടി. .
69. സമ്പര്‍ക്കം – മാള – 39 സ്ത്രീ.
70. സമ്പര്‍ക്കം – പാതാഴക്കാട് -54 പുരുഷന്‍ .
71. സമ്പര്‍ക്കം – കാര – 28 സ്ത്രീ.
72. സമ്പര്‍ക്കം – എടത്തിരിഞ്ഞി – 30 പുരുഷന്‍.
73. സമ്പര്‍ക്കം – കാര – 42 പുരുഷന്‍ .
74. സമ്പര്‍ക്കം – എടത്തിരിഞ്ഞി – 63 പുരുഷന്‍ .
75. സമ്പര്‍ക്കം – എടത്തിരിഞ്ഞി – 52 പുരുഷന്‍ .
76. സമ്പര്‍ക്കം – എടത്തിരിഞ്ഞി -50 സ്ത്രീ
77. സമ്പര്‍ക്കം – എടത്തിരിഞ്ഞി – 72പുരുഷന്‍ ..
78. സമ്പര്‍ക്കം – എടത്തിരിഞ്ഞി – 10 ആകുട്ടി.
79. സമ്പര്‍ക്കം – എടത്തിരിഞ്ഞി – 42 പുരുഷന്‍ .
80. സമ്പര്‍ക്കം – എടത്തിരിഞ്ഞി – 67 സ്ത്രീ.
81. സമ്പര്‍ക്കം – കാര – 51 പുരുഷന്‍ .
82. സമ്പര്‍ക്കം – കുറ്റിക്കാട് – 11 പെകുട്ടി.
83. സമ്പര്‍ക്കം – കുറ്റിക്കാട് – 22 സ്ത്രീ.
84. സമ്പര്‍ക്കം – കുറ്റിക്കാട് – 40 പുരുഷന്‍ .
85. സമ്പര്‍ക്കം – കൊ്്ന്നകുഴി – 82 സ്ത്രീ.
86. സമ്പര്‍ക്കം – കൊന്നകുഴി – 56 പുരുഷന്‍ .
87. സമ്പര്‍ക്കം – കൊന്നകുഴി – 20 പുരുഷന്‍ .
88. സമ്പര്‍ക്കം – കൊന്നകുഴി – 19 പുരുഷന്‍ .
89. സമ്പര്‍ക്കം – കൊന്നകുഴി – 40 സ്ത്രീ.
90. ഉറവിടമറിയാത്ത ഗുരുവായൂര്‍ സ്വദേശി – 31 സ്ത്രീ.
91. ഉറവിടമറിയാത്ത പനമുക്ക് സ്വദേശി – 56 പുരുഷന്‍.
92. ഉറവിടമറിയാത്ത പാവറ’ി സ്വദേശി – 42 പുരുഷന്‍.
93. ഉറവിടമറിയാത്ത പാവറ’ി സ്വദേശി – 38 പുരുഷന്‍.
94. ഉറവിടമറിയാത്ത കുംകുളം സ്വദേശി – 63 സ്ത്രീ.
95. ഉറവിടമറിയാത്ത ഇയ്യാല്‍ സ്വദേശി – 32 സ്ത്രീ.
96. ഉറവിടമറിയാത്ത കടങ്ങോട് സ്വദേശി – 32 പുരുഷന്‍ .
97. ഉറവിടമറിയാത്ത ഇയ്യാല്‍ സ്വദേശി – 42 പുരുഷന്‍ .
98. ഉറവിടമറിയാത്ത കടങ്ങോട് സ്വദേശി – 23 പുരുഷന്‍ .
99. ഉറവിടമറിയാത്ത ത്യശ്ശൂര്‍ സ്വദേശി – 40 പുരുഷന്‍ .
100. ഉറവിടമറിയാത്ത ത്യശ്ശൂര്‍ സ്വദേശി – 32 പുരുഷന്‍.
101. ഉറവിടമറിയാത്ത ത്യശ്ശൂര്‍ സ്വദേശി – 43 പുരുഷന്‍.
102. ഉറവിടമറിയാത്ത ത്യശ്ശൂര്‍ സ്വദേശി – 28 പുരുഷന്‍.
103. ഉറവിടമറിയാത്ത പൂലാനി സ്വദേശി – 23 സ്ത്രീ.
104. ഉറവിടമറിയാത്ത പെരിഞ്ചേരി സ്വദേശി – 46 പുരുഷന്‍ .
105. ഉറവിടമറിയാത്ത പുതുക്കാട് സ്വദേശി – 51 സ്ത്രീ.
106. ഉറവിടമറിയാത്ത പുല്ലൂറ്റ് സ്വദേശി – 33 പുരുഷന്‍ .
107. ഉറവിടമറിയാത്ത ത്യശ്ശൂര്‍ സ്വദേശി – 8 ആണ്‍കുട്ടി.
108. ആരോഗ്യപ്രവ്രര്‍ത്തകന്‍ – ത്യശ്ശൂര്‍ – 35 പുരുഷന്‍ ..
109. ആരോഗ്യപ്രവ്രര്‍ത്തകന്‍ – ത്യശ്ശൂര്‍ – 23 പുരുഷന്‍ ..
110. ആരോഗ്യപ്രവ്രര്‍ത്തക – മാടായികോണം – 53 സ്ത്രീ.
111. ഖത്തര്‍ – എറിയാട്- 26 പുരുഷന്‍.
112. യു.എ.ഇ – പി.വെമ്പലൂര്‍ – 46 പുരുഷന്‍.
113. യു.എ.ഇ – ത്യശ്ശൂര്‍ – 55 സ്ത്രീ.
114. ആന്ധ്രപ്രദേശ് – മായന്നൂര്‍ – 51 പുരുഷന്‍ .
115. ആന്ധ്രപ്രദേശ് – പട്ടിക്കാട് – 32 പുരുഷന്‍ .
116. മഹാരാഷ്ട്ര – ത്യശ്ശൂര്‍ – 59 പുരുഷന്‍ .

 

 

സമ്പര്‍ക്കം 89
ഉറവിടമറിയാത്തവര്‍ 18
ആരോഗ്യ പ്രവത്തകര്‍ 3
വിദേശത്തു നിന്നെത്തിയവര്ർ
3
മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നെത്തിയവര്ർ 3
ആകെ 116