വേലൂര്‍ സഹകരണ വകുപ്പ് കണ്‍സ്യൂമര്‍ ഫെഡിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ഓണചന്ത ആരംഭിച്ചു.

Advertisement

Advertisement

പ്രസിഡന്റ് സുരേഷ് മമ്പറമ്പില്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കമ്മിറ്റി മെമ്പര്‍മാര്‍, സെക്രട്ടറി, ജീവനക്കാര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ പങ്കെടുത്തു. തുടര്‍ ദിവസങ്ങളില്‍ ഓണത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് പഴം, പച്ചക്കറി കടകള്‍ ബാങ്കിന്റെ ഹെഡ് ഓഫീസിലും, കിരാലൂര്‍ ശാഖയിലും ആരംഭിക്കുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് അറിയിച്ചു.