തൃശ്ശൂരില്‍ 225 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്

Advertisement

Advertisement

തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ഇന്ന് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ : 225

ആഗസ്റ്റ് 29 ശനി

സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്നവർ
1.   പടിയൂർ – 22 പുരുഷൻ
2.   പുത്തൂർ – 50 പുരുഷൻ
3.   പുത്തൂർ – 46 സ്ത്രീ
4.   കുന്നംകുളം – 65 പുരുഷൻ
5.   കടങ്ങോട് – 23 പുരുഷൻ
6.   അന്നമനട – 6 പെൺകുട്ടി
7.   അന്നമനട – 9 പെൺകുട്ടി
8.   അന്നമനട – 27 സ്ത്രീ
9.   അന്നമനട – 64 സ്ത്രീ
10.  അന്നമനട – 27 സ്ത്രീ
11.  അന്നമനട – 10 ആൺകുട്ടി
12.  അന്നമനട – 27 സ്ത്രീ
13.  അന്നമനട – 1  പെൺകുട്ടി
14.  അന്നമനട -4  ആൺകുട്ടി
15.  എടവിലങ്ങ് – 61 പുരുഷൻ
16.  എസ്.എൻ.പുരം – 37 പുരുഷൻ
17.  ചാലക്കുടി – 74 സ്ത്രീ
18.  ചാലക്കുടി – 54 സ്ത്രീ
19.  ചാലക്കുടി – 64 പുരുഷൻ
20.  ചാലക്കുടി – 77 സ്ത്രീ
21.  ചാലക്കുടി – 54 പുരുഷൻ
22.  ചാലക്കുടി – 3 ആൺകുട്ടി
23.  ചാലക്കുടി – 11 ആൺകുട്ടി
24.  കൊടുങ്ങല്ലൂർ – 36 സ്ത്രീ
25.  വടക്കാഞ്ചേരി – 5 ആൺകുട്ടി
26.  വടക്കാഞ്ചേരി – 35 സ്ത്രീ
27.  വടക്കാഞ്ചേരി – 11 പെൺകുട്ടി
28.  വടക്കാഞ്ചേരി – 58 സ്ത്രീ
29.  വടക്കാഞ്ചേരി – 47 പുരുഷൻ
30.  വടക്കാഞ്ചേരി – 18 ആൺകുട്ടി
31.  വടക്കാഞ്ചേരി – 13 ആൺകുട്ടി
32.  ഗുരുവായൂർ – 39 പുരുഷൻ
33.  കൊടകര – 59 സ്ത്രീ
34.  ഏറിയാട് – 60 സ്ത്രീ
35.  ചാലക്കുടി – 17 ആൺകുട്ടി
36.  ചാലക്കുടി – 65 സ്ത്രീ
37.  ചാലക്കുടി – 37 സ്ത്രീ
38.  ചാലക്കുടി – 14 പെൺകുട്ടി
39.  ചാലക്കുടി – 4 ആൺകുട്ടി
40.  കോലഴി – 32 പുരുഷൻ
41.  തെക്കുംകര – 14 സ്ത്രീ
42.  പുത്തൂർ – 44 പുരുഷൻ
43.  പുത്തൂർ – 33 സ്ത്രീ
44.  ഏറിയാട് – 44 പുരുഷൻ
45.  പുത്തൂർ – 48 പുരുഷൻ
46.  തെക്കുംകര – 24 പുരുഷൻ
47.  വടക്കാഞ്ചേരി – 47 സ്ത്രീ
48.  പാവറട്ടി – 50 പുരുഷൻ
49.  തെക്കുംകര – 69 സ്ത്രീ
50.  തെക്കുംകര – 36 സ്ത്രീ
51.  പാവറട്ടി – 51 പുരുഷൻ
52.  താന്ന്യം – 24 പുരുഷൻ
53.  വടക്കാഞ്ചേരി – 48 പുരുഷൻ
54.  പഴയന്നൂർ – 14 ആൺകുട്ടി
55.  പഴയന്നൂർ – 45 സ്ത്രീ
56.  പഴയന്നൂർ – 16 പെൺകുട്ടി
57.  കോലഴി – 12 ആൺകുട്ടി
58.  ചാഴൂർ – 47 സ്ത്രീ
59.  കൊരട്ടി – 70 പുരുഷൻ
60.  ചാലക്കുടി – 18 ആൺകുട്ടി
61.  ചാലക്കുടി – 43 സ്ത്രീ
62.  പഴയന്നൂർ – 12 പെൺകുട്ടി
63.  വളളത്തോൾ – 16 ആൺകുട്ടി
64.  വളളത്തോൾ – 64 പുരുഷൻ
65.  ചാവക്കാട് – 55 പുരുഷൻ
66.  പുല്ലൂറ്റ് – 30 പുരുഷൻ
67.  ചാലക്കുടി – 25 പുരുഷൻ
68.  ചാലക്കുടി – 84 സ്ത്രീ
69.  ചാലക്കുടി – 27 പുരുഷൻ
70.  പരിയാരം – 29 സ്ത്രീ
71.  ഇരിങ്ങാലക്കുട – 68 സ്ത്രീ
72.  ഇരിങ്ങാലക്കുട – 48 പുരുഷൻ
73.  ഇരിങ്ങാലക്കുട – 43 പുരുഷൻ
74.  ഇരിങ്ങാലക്കുട – 3 ആൺകുട്ടി
75.  ഇരിങ്ങാലക്കുട – 76 പുരുഷൻ
76.  പടിയൂർ – 50 പുരുഷൻ
77.  പടിയൂർ -46 സ്ത്രീ
78.  പടിയൂർ – 44 പുരുഷൻ
79.  പടിയൂർ – 42 സ്ത്രീ
80.  അന്നമനട – 30 സ്ത്രീ
81.  അന്നമനട – 36 സ്ത്രീ
82.  വടക്കാഞ്ചേരി – 44 സ്ത്രീ
ഉറവിടം അറിയാത്തവർ
83.  ചേലക്കര – 52 പുരുഷൻ
84.  കോലഴി – 41 പുരുഷൻ
85.  കോടശ്ശേരി – 26 പുരുഷൻ
86.  അഴീക്കോട് – 38 പുരുഷൻ
87.  കുന്നംകുളം – 28 പുരുഷൻ
88.  കുന്നംകുളം – 69 പുരുഷൻ
89.  പോർക്കുളം – 28 പുരുഷൻ
90.  പുത്തൂർ – 59 സ്ത്രീ
91.  തെക്കുംകര – 43 സ്ത്രീ
92.  തൃശൂർ – 10 പെൺകുട്ടി
93.  പാവറട്ടി – 39 പുരുഷൻ
94.  പാവറട്ടി – 29 സ്ത്രീ
95.  വടക്കാഞ്ചേരി – 41 സ്ത്രീ
96.  പുത്തൂർ – 70 പുരുഷൻ
97.  ചാലക്കുടി – 23 സ്ത്രീ
98.  ചാവക്കാട് – 24 പുരുഷൻ
99.  മണലൂർ – 49 സ്ത്രീ
100.  പൂങ്കുന്നം – 54 പുരുഷൻ
101.  അന്തിക്കാട് – 49 പുരുഷൻ
102.  തൃശൂർ – 39 സ്ത്രീ
103.  കൊടുങ്ങല്ലൂർ – 51 സ്ത്രീ
104.  പാറളം – 29 പുരുഷൻ
105.  ചെറുതുരുത്തി – 41 പുരുഷൻ
106.  മുരിയാട് – 33 പുരുഷൻ
107.  തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – 20 പുരുഷൻ
108.  തൃശൂർ – 30 പുരുഷൻ
109.  തൃശൂർ – 20 പുരുഷൻ
110.  തൃശൂർ – 27 പുരുഷൻ
111.  തൃശൂർ – 23 പുരുഷൻ
112.  തൃശൂർ – 18 ആൺകുട്ടി
113.  തൃശൂർ – 41 സ്ത്രീ
114.  തൃശൂർ – 22 പുരുഷൻ
വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നവർ
115.  മസ്‌കറ്റ് – എടവിലങ്ങ് – 57 പുരുഷൻ
116.  അബുദാബി – തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – 69 സ്ത്രീ
117.  കൊടുങ്ങല്ലൂർ – 53 പുരുഷൻ
118.  ഷാർജ – വരവൂർ – 27 പുരുഷൻ
119.  ദുബായ് – എടവിലങ്ങ് – 38 പുരുഷൻ
120.  ഖത്തർ – എടവിലങ്ങ് – 35 പുരുഷൻ
121.  കയ്പമംഗലം – 6 ആൺകുട്ടി
122.  ദുബായ് – ഗുരുവായൂർ – 40 പുരുഷൻ
123.  കുവൈറ്റ് – ഏറിയാട് – 30 പുരുഷൻ
124.  ദുബായ് – പുല്ലൂറ്റ് – 26 പുരുഷൻ
125.  സൗദി – പറപ്പൂക്കര – 25 പുരുഷൻ
മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്ന്‌ വന്നവർ
126.  ഏറിയാട് – 18 ആൺകുട്ടി
127.  ഏറിയാട് – 34 പുരുഷൻ
128.  ഏറിയാട് – 26 പുരുഷൻ
129.  തമിഴ്‌നാട് – തൃശൂർ – 24 പുരുഷൻ
130.  ബാംഗ്ലൂർ – കോലഴി – 34 പുരുഷൻ
131.  ബാംഗ്ലൂർ – ചേലക്കര – 30 പുരുഷൻ
സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് തൃശൂർ ക്ലസ്റ്റർ
132.  തൃശൂർ – 49 സ്ത്രീ
133.  തൃശൂർ – 67 സ്ത്രീ
134.  തൃശൂർ – 76 പുരുഷൻ
ആർ.എം.എസ്. ക്ലസ്റ്റർ
135.  വരന്തരപ്പിളളി – 72 സ്ത്രീ
136.  വരന്തരപ്പിളളി – 14 പെൺകുട്ടി
137.  അന്തിക്കാട് – 46 സ്ത്രീ
138.  അന്തിക്കാട് – 56 പുരുഷൻ
139.  ചിയ്യാരം – 56 പുരുഷൻ
140.  ചിയ്യാരം – 24 സ്ത്രീ
141.  ചിയ്യാരം – 27 പുരുഷൻ
142.  ചിയ്യാരം – 56 പുരുഷൻ
143.  തൃശൂർ – 17 ആൺകുട്ടി
144.  തൃശൂർ – 43 സ്ത്രീ
145.  അരിമ്പൂർ – 24 പുരുഷൻ
146.  അരിമ്പൂർ – 55 പുരുഷൻ
147.  മുല്ലശ്ശേരി – 54 പുരുഷൻ
സ്പിന്നിംഗ് മിൽ ക്ലസ്റ്റർ
148.  തെക്കുംകര – 57 പുരുഷൻ
149.  വടക്കാഞ്ചേരി – 57 പുരുഷൻ
150.  നടത്തറ – 57 പുരുഷൻ
151.  വടക്കാഞ്ചേരി – 45 സ്ത്രീ
152.  കൊടകര – 55 പുരുഷൻ
153.  തെക്കുംകര 34 സ്ത്രീ
154.  തെക്കുംകര – 40 സ്ത്രീ
155.  തെക്കുംകര – 38 സ്ത്രീ
156.  തെക്കുംകര – 56 സ്ത്രീ
157.  തെക്കുംകര – 11 പെൺകുട്ടി
158.  വടക്കാഞ്ചേരി – 46 പുരുഷൻ
159.  മണലൂർ – 54 പുരുഷൻ
160.  തെക്കുംകര – 27 പുരുഷൻ
161.  തെക്കുംകര – 28 പുരുഷൻ
162.  തെക്കുംകര – 43 സ്ത്രീ
163.  തെക്കുംകര – 16 പെൺകുട്ടി
164.  തെക്കുംകര – 76 സ്ത്രീ
165.  കയ്പറമ്പ് – 52 സ്ത്രീ
166.  കയ്പറമ്പ് – 30 സ്ത്രീ
167.  കയ്പറമ്പ് – 6 പെൺകുട്ടി
168.  കയ്പറമ്പ് – 67 സ്ത്രീ
169.  കയ്പറമ്പ് – 37 പുരുഷൻ
170.  കയ്പറമ്പ് – 34 സ്ത്രീ
171.  വിൽവട്ടം – 82 പുരുഷൻ
172.  വിൽവട്ടം – 16 ആൺകുട്ടി
173.  പുത്തൂർ – 55 പുരുഷൻ
174.  നടത്തറ – 55 പുരുഷൻ
175.  തൃശൂർ – 17 പെൺകുട്ടി
ഗുരുവായൂർ ക്ലസ്റ്റർ
176.  ഗുരുവായൂർ – 21 പുരുഷൻ
177.  പാലക്കാട് – 31 പുരുഷൻ

ഫ്രന്റ് ലൈൻ വർക്കർ
178.  തൃശൂർ – 40 സ്ത്രീ
പൂത്തോൾ വിസ്മയ ക്ലസ്റ്റർ
179.  പൂത്തോൾ – 20 പുരുഷൻ
180.  പൂത്തോൾ – 31 പുരുഷൻ
181.  പൂത്തോൾ – 24 പുരുഷൻ
182.  പൂത്തോൾ – 40 പുരുഷൻ
183.  പൂത്തോൾ – 42 പുരുഷൻ
184.  പൂത്തോൾ – 62 പുരുഷൻ
185.  പൂത്തോൾ – 62 പുരുഷൻ
186.  പൂത്തോൾ – 24 പുരുഷൻ
187.  പൂത്തോൾ – 31 പുരുഷൻ
188.  പൂത്തോൾ – 38 പുരുഷൻ
189.  പൂത്തോൾ – 22 പുരുഷൻ
190.  പൂത്തോൾ – 24 പുരുഷൻ
191.  പൂത്തോൾ – 29 പുരുഷൻ
192.  പൂത്തോൾ – 31 പുരുഷൻ
193.  പൂത്തോൾ – 29 പുരുഷൻ
194.  പൂത്തോൾ – 32 പുരുഷൻ
ദയ ക്ലസ്റ്റർ
195.  തെക്കുംകര – 29 പുരുഷൻ
196.  തെക്കുംകര – 52 പുരുഷൻ
197.  വിൽവട്ടം – 21 പുരുഷൻ
198.  വിൽവട്ടം – 42 പുരുഷൻ
199.  തെക്കുംകര – 20 സ്ത്രീ
200.  തെക്കുംകര – 16 ആൺകുട്ടി
201.  തെക്കുംകര – 12 ആൺകുട്ടി
202.  തെക്കുംകര – 50 പുരുഷൻ
203.  പുത്തൂർ – 53 പുരുഷൻ
204.  തൃശൂർ – 36 സ്ത്രീ
205.  എരുമപ്പെട്ടി – 17 ആൺകുട്ടി
206.  കയ്പറമ്പ് – 74 സ്ത്രീ
ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ
207.  ചേലക്കര – 20 സ്ത്രീ
208.  തൃശൂർ – 43 സ്ത്രീ
അമല ക്ലസ്റ്റർ
209.  വരന്തരപ്പിളളി – 30 പുരുഷൻ
210.  വരന്തരപ്പിളളി – 33 പുരുഷൻ
211.  കയ്പറമ്പ് – 54 സ്ത്രീ
212.  അടാട്ട് – 22 സ്ത്രീ
213.  കാടുകുറ്റി – 25 സ്ത്രീ
214.  തൃശൂർ – 32 പുരുഷൻ
215.  കയ്പറമ്പ് – 39 സ്ത്രീ
216.  തൃശൂർ – 28 സ്ത്രീ
217.  ചാലക്കുടി – 25 സ്ത്രീ
218.  വരന്തരപ്പിളളി – 63 സ്ത്രീ
219.  അടാട്ട് – 38 സ്ത്രീ
220.  തൃശൂർ – 63 സ്ത്രീ
ജനതാ ക്ലസ്റ്റർ
221.  എസ്.എൻ. പുരം – 26 പുരുഷൻ
222.  പടിയം – 61 സ്ത്രീ
മദീന ക്ലസ്റ്റർ
223.  അഴീക്കോട് – 52 പുരുഷൻ
224.  ഏറിയാട് – 51 പുരുഷൻ
225.  ഏറിയാട് – 33 പുരുഷൻ.