ചൂണ്ടല്‍ പുളിക്കല്‍ ജയലക്ഷ്മി ടീച്ചര്‍ (93) നിര്യാതയായി.

Advertisement

Advertisement

ചൂണ്ടല്‍ പുളിക്കല്‍ രാഘവന്‍ മാസ്റ്റര്‍ ഭാര്യ ജയലക്ഷ്മി ടീച്ചര്‍ നിര്യാതയായി. 93 വയസ്സയാരിരുന്നു. സംസ്‌കാരം നടത്തി. ഷീല, കല, എന്നിവര്‍ മക്കളാണ്.