തൃശ്ശൂരില്‍ ഇന്ന് 151 പേർക്ക്കൂടി കോവിഡ്

Advertisement

Advertisement

തൃശ്ശൂരില്‍ ഇന്ന് 151 പേർക്ക്കൂടി കോവിഡ്_19 സ്ഥിരീകരിച്ചു

കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ: തൃശൂർ ജില്ല ആഗസ്റ്റ് 30 ഞായർ

1. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്നവർ
1. ഏറിയാട് – 15 ആൺകുട്ടി .
2. മേത്തല – 32 പുരുഷൻ.
3. പൊയ്യ – 42 പുരുഷൻ
4. പരുത്തിപ്പാറ – 55 സ്ത്രീ.
5. പരുത്തിപ്പാറ – 3 പെൺകുട്ടി.
6. പരുത്തിപ്പാറ – 5 പെൺകുട്ടി.
7. എടത്തിരുത്തി -54 സ്ത്രീ.
8. എടവിലങ്ങ്- 11 ആൺകുട്ടി.
9. ചൂണ്ടൽ -56 പുരുഷൻ
10. ചൂണ്ടൽ – 49 സ്ത്രീ.
11. ചൂണ്ടൽ -22 സ്ത്രീ.
12. കണ്ടാണശ്ശേരി – 49 സ്ത്രീ.
13. കണ്ടാണശ്ശേരി – 53 പുരുഷൻ.
14. അരണാട്ടുകര – 61 പുരുഷൻ.
15. കാറളം -24 പുരുഷൻ
16. കാറളം -20 പുരുഷൻ
17. കാറളം – 43 സ്ത്രീ.
18. നടത്തറ – 22 പുരുഷൻ .
19. വാടാനപ്പിളളി – 62 പുരുഷൻ ..
20. വാടാനപ്പിളളി – 55 പുരുഷൻ .
21. വാടാനപ്പിളളി – 46 പുരുഷൻ .
22. വാടാനപ്പിളളി – 25 സ്ത്രീ.
23. വാടാനപ്പിളളി – 53 സ്ത്രീ.
24. വളളത്തോൾ നഗർ – 18 ആൺകുട്ടി .
25. വളളത്തോൾ നഗർ – 22 പുരുഷൻ .
26. വളളത്തോൾ നഗർ – 49 സ്ത്രീ.
27. കടങ്ങോട് -42 സ്ത്രീ.
28. ഗുരുവായൂർ –  20 പുരുഷൻ .
29. ഏങ്ങണ്ടിയൂർ – 14 പെൺകുട്ടി.
30. തെക്കുംകര – 49 സ്ത്രീ.
31. തെക്കുംകര – 14 പെൺകുട്ടി.
32. തെക്കുംകര – 19 ആൺകുട്ടി.
33. വടക്കാഞ്ചേരി – 14 പെൺകുട്ടി.
34. ഏറിയാട് – 64 പുരുഷൻ .
35. ഏറിയാട് – 65 പുരുഷൻ.
36. കടപ്പുറം – 45 സ്ത്രീ.
37. തൃശൂർ – 19 ആൺകുട്ടി.
38. പഴയന്നൂർ – 13 ആൺകുട്ടി.
39. തൃശൂർ –  52 സ്ത്രീ.
40. തൃശൂർ –  28 സ്ത്രീ.
41. തിരുവനന്തപുരം – 68 സ്ത്രീ.
42. പഴുവിൽ – 38 സ്ത്രീ.
43. പഴയന്നൂർ – 75 പുരുഷൻ .
44. കൊടുങ്ങല്ലൂർ –  41 പുരുഷൻ .
45. എസ്.എൻ പുരം – 13 പെൺകുട്ടി.
46. എസ്.എൻ പുരം – 13 ആൺകുട്ടി.
47. കൊടകര – 2 ആൺകുട്ടി.
48. ചാലക്കുടി – 35 സ്ത്രീ.
49. കൊടുങ്ങല്ലൂർ – 14 പെൺകുട്ടി.
50. എസ്.എൻ പുരം – 40 പുരുഷൻ.
51. കുണ്ടന്നൂർ – 9 പെൺകുട്ടി.
52. കുണ്ടന്നൂർ – 61 പുരുഷൻ.
53. കുണ്ടന്നൂർ –  46 സ്ത്രീ.
54. കുണ്ടന്നൂർ – 24 പുരുഷൻ.
55. എറിയാട് – 34 സ്ത്രീ.
56. തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – 25 സ്ത്രീ.
57. എറിയാട് – 64 പുരുഷൻ .
58. എറിയാട് – 46 പുരുഷൻ .
59. തൃശൂർ – 51 പുരുഷൻ .
60. കാര – 8 ആൺകുട്ടി.
61. കാര – 5 ആൺകുട്ടി.
62. എരുമപ്പെട്ടി  – 31 സ്ത്രീ.
63. എരുമപ്പെട്ടി  – 31 പുരുഷൻ .
64. എരുമപ്പെട്ടി  – 2 ആൺകുട്ടി.
65. എരുമപ്പെട്ടി  – 7 ആൺകുട്ടി.
66. പുന്നയൂർ – 46 സ്ത്രീ.
67. പുന്നയൂർ – 48 സ്ത്രീ.
68. പൂക്കോട് – 60 സ്ത്രീ.
69. ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – 33 പുരുഷൻ .
70. രാമവർമ്മപുരം – 34 പുരുഷൻ .
71. തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – 14 ആൺകുട്ടി.
72. കുരിയച്ചിറ – 51 സ്ത്രീ.
73. പുത്തൂര് – 55 സ്ത്രീ.
74. പുത്തൂർ – 28 സ്ത്രീ.
75. പുത്തൂർ – 2 ആൺകുട്ടി.
76. പുത്തൂർ – 3 പെൺകുട്ടി.
77. പുത്തൂർ – 60 പുരുഷൻ .
78. എറിയാട് – 41 പുരുഷൻ .
79. എറിയാട് – 18 ആൺകുട്ടി.
80. ഒല്ലൂർ – 65 സ്ത്രീ.
81. പഴയന്നൂർ -33 സ്ത്രീ.
82. പൂത്തോൾ – 37 പുരുഷൻ .
83. പരുത്തിപ്പാറ – 75 പുരുഷൻ .

2. ഉറവിടമറിയാത്തവർ
84. കടങ്ങോട്  -75 പുരുഷൻ.
85. അന്തിക്കാട് – 38 സ്ത്രീ.
86. വരവൂർ- 33 പുരുഷൻ .
87. തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – 33 പുരുഷൻ .
88. കടപ്പുറം – 21 പുരുഷൻ .
89. കൊടുങ്ങല്ലൂർ – 53 സ്ത്രീ.
90. ചാവക്കാട് – 30 പരുഷൻ .
91. വെളളാങ്കല്ലൂർ – 61 സ്ത്രീ.
92. തൃശൂർ – 42 പുരുഷൻ .
93. പുത്തൂർ – 56 സ്ത്രീ.
94. ചാഴൂർ – 25 സ്ത്രീ.
95. കൊടുങ്ങല്ലൂർ – 38 പുരുഷൻ .
96. ഒന്നാം മൈൽ  – 22 പുരുഷൻ .
97. വെളളാനിക്കര – 31 പുരുഷൻ .
98. മതിലകം- 21 സ്ത്രീ.
99. കൊടുങ്ങല്ലൂർ – 40 സ്ത്രീ.
100.  വരന്തരപ്പിളളി – 27 സ്ത്രീ.
101.  ചൂണ്ടൽ – 45 പുരുഷൻ .

3. ദയ ക്ലസ്റ്റർ
102.  ചേറൂര് – 44 സ്ത്രീ.
103.  എരുമപ്പെട്ടി -48 പുരുഷൻ
104.  എരുമപ്പെട്ടി -20 പുരുഷൻ
105.  തൃശൂർ – 30 സ്ത്രീ.
106.  തെക്കുംകര – 82 സ്ത്രീ.
107.  തൃശൂർ-52 സ്ത്രീ
108.  നെല്ലിക്കുന്ന് – 29 സ്ത്രീ
109.  വരവൂർ – 36 സ്ത്രീ

4. ജനതാ ക്ലസ്റ്റർ
110.  പൊക്കുളങ്ങര – 25 സ്ത്രീ.
111.  പൊക്കുളങ്ങര – 10 ദിവസം പെൺകുട്ടി.
112.  വാടാനപ്പിളളി – 47 സ്ത്രീ.

5. എലൈറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ
113.  കൂർക്കഞ്ചേരി -74 പുരുഷൻ
114.  കൂർക്കഞ്ചേരി  – 8 പെൺകുട്ടി.
115.  പുത്തൂർ-31 സ്ത്രീ.
116.  നെടുപുഴ – 6 പെൺകുട്ടി.
117.  തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ  – 4 പെൺകുട്ടി.
118.  തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ  – 2 പെൺകുട്ടി.
6. അമല ക്ലസ്റ്റർ
119.  അടാട്ട് – 47 സ്ത്രീ.
120.  ചേറ്റുപുഴ-40സ്ത്രീ.
121.  കണ്ടാണശ്ശേരി -54 സ്ത്രീ.

7. പരുത്തിപ്പാറ ക്ലസ്റ്റർ
122.  കുന്നംകുളം- 20 സ്ത്രീ.
123.  പരുത്തിപ്പാറ – 8 പെൺകുട്ടി.
124.  പരുത്തിപ്പാറ – 36 സ്ത്രീ.
125.  പരുത്തിപ്പാറ – 40 സ്ത്രീ.

8. അംബേദ്കർ കോളനി ക്ലസ്റ്റർ
126.  വേളൂക്കര – 35 പുരുഷൻ .
9. സ്പിന്നിഗ് മിൽ ക്ലസ്റ്റർ
127.  വടക്കാഞ്ചേരി – 30 സ്ത്രീ.
128.  വളളത്തോൾ നഗർ – 53 പുരുഷൻ .
129.  അരിമ്പൂർ – 53 പുരുഷൻ.
130.  തെക്കുംകര –  17 പെൺകുട്ടി.
131.  തെക്കുംകര –  20 പുരുഷൻ.
132.  തെക്കുംകര –  53 സ്ത്രീ.
133.  തെക്കുംകര –  15 പെൺകുട്ടി.
134.  പരിയാരം  – 50 പുരുഷൻ .
135.  തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ  – 55 പുരുഷൻ .
136.  മാടക്കത്തറ – 51 സ്ത്രീ.
137.  തൃശൂർ – 79 പുരുഷൻ
138.തൃശൂർ- 77 സ്ത്രീ.

10. ആർ.എം.എസ്സ് ക്ലസ്റ്റർ
139.  കൊടകര – 37 സ്ത്രീ.
11. സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ക്ലസ്റ്റർ
140.  തൃശൂർ – 58 സ്ത്രീ.
141.  തൃശൂർ – 60 പുരുഷൻ .

12. ഫ്രന്റ് ലൈൻ വർക്കർ
142.  വടക്കാഞ്ചേരി – 35 പുരുഷൻ .
143.  വടക്കാഞ്ചേരി – 34 പുരുഷൻ .
144.  രാമവർമ്മപ്പുരം – 27 പുരുഷൻ .
145.  പരുത്തിപ്പാറ – 29 പുരുഷൻ .
13. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ
146.  പറപ്പൂക്കര-29 പുരുഷൻ .

14. വിദേശത്തുനിന്ന് വന്നവർ
147.  പടിയൂർ- 40 പുരുഷൻ.
148.  ചാലക്കുടി – 37 പുരുഷൻ .
149.  ദുബായ് – മതിലകം – 33  പുരുഷൻ .

15. അന്യ സംസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നും വന്നവർ
150, 151. ആൻഡമാൻ – എസ്.എൻ പുരം – 45 പുരുഷൻ .
കട്ടിലപ്പൂവ് – 26 പുരുഷൻ