പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 162 പേർക്ക് കോവിഡ്, 95 പേർക്ക് രോഗമുക്തി

Advertisement

Advertisement

പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇന്ന്(സെപ്റ്റംബർ 6) 162 പേർക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ ഉണ്ടായ 74 പേർ, വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന 10 പേർ, ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന 25 പേർ, ഉറവിടം അറിയാത്ത രോഗബാധ ഉണ്ടായ 52 പേർ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടും. 95 പേർക്ക് രോഗമുക്തി ഉള്ളതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വിദേശത്തുനിന്നും വന്നവരുടെ കണക്ക് താഴെ കൊടുക്കും പ്രകാരമാണ്.

യുഎഇ-3
തൃക്കടീരി സ്വദേശി (27 പുരുഷൻ)

കൊടുവായൂർ സ്വദേശി (16 പെൺകുട്ടി)

പറളി സ്വദേശി (33 പുരുഷൻ)

സൗദി-3
കരിമ്പ സ്വദേശി (52 പുരുഷൻ)

കൊടുവായൂർ സ്വദേശി (25 പുരുഷൻ)

തത്തമംഗലം സ്വദേശി (29 പുരുഷൻ)

കുവൈത്ത്-2
പുതുക്കോട് സ്വദേശി (48 പുരുഷൻ)

കുലുക്കല്ലൂർ സ്വദേശി (34 പുരുഷൻ)

ഒമാൻ-1
അമ്പലപ്പാറ സ്വദേശി (47 പുരുഷൻ)

യുകെ-1
പറളി സ്വദേശി (28 പുരുഷൻ)

തമിഴ്നാട്-13
എരിമയൂർ സ്വദേശി (26 പുരുഷൻ)

പറളി സ്വദേശികൾ (33, 29 പുരുഷന്മാർ)

തത്തമംഗലം സ്വദേശി (57 പുരുഷൻ)

ഒറ്റപ്പാലം വരോട് സ്വദേശി (47 പുരുഷൻ)

കുഴൽമന്ദം സ്വദേശി (2 പെൺകുട്ടി)

പറളി സ്വദേശി (45 പുരുഷൻ)

കുഴൽമന്ദം സ്വദേശി (4 പെൺകുട്ടി)

കരിമ്പ സ്വദേശി (26 പുരുഷൻ)

കോങ്ങാട് സ്വദേശി (29 പുരുഷൻ)

തത്തമംഗലം സ്വദേശി (35 സ്ത്രീ)

കരിമ്പ സ്വദേശി (46 സ്ത്രീ)

കൊല്ലംകോട് സ്വദേശി (41 പുരുഷൻ)

മഹാരാഷ്ട്ര-1
കടമ്പഴിപ്പുറം സ്വദേശി (24 പുരുഷൻ)

ജമ്മു – 2
പട്ടഞ്ചേരി സ്വദേശി (32 പുരുഷൻ)

പറളി സ്വദേശി (28 പരുഷൻ )

ആന്ധ്ര പ്രദേശ്-2
നാഗലശ്ശേരി സ്വദേശി (39 പുരുഷൻ)

വടക്കഞ്ചേരി സ്വദേശി (59 പുരുഷൻ)

കർണാടക-5
തൃക്കടീരി സ്വദേശി (43 പുരുഷൻ)

വടക്കഞ്ചേരി സ്വദേശി(26 പുരുഷൻ)

എലപ്പുള്ളി സ്വദേശി (34 പുരുഷൻ)

കോട്ടായി സ്വദേശി (31 പുരുഷൻ)

മാങ്ങോട് സ്വദേശി (44 പുരുഷൻ)

ബീഹാർ-1
കഞ്ചിക്കോട് ജോലിക്ക് വന്ന അതിഥി തൊഴിലാളി (31 പുരുഷൻ)

വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ-1
തെങ്കര സ്വദേശി (29 പുരുഷൻ)

ഉറവിടം അറിയാത്ത രോഗബാധിതർ-51

തൃക്കടീരി സ്വദേശി (49 പുരുഷൻ)

നല്ലേപ്പിള്ളി സ്വദേശി (29 പുരുഷൻ)

ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശി (24 പുരുഷൻ)

മണ്ണാർക്കാട് സ്വദേശി (29 പുരുഷൻ)

കാരക്കുറിശ്ശി സ്വദേശികൾ (35,27 പുരുഷന്മാർ)

മണ്ണാർക്കാട് സ്വദേശി (37 പുരുഷൻ)

തച്ചമ്പാറ സ്വദേശി (39 പുരുഷൻ)

മണ്ണാർക്കാട് സ്വദേശി (34 പുരുഷൻ)

അഗളി സ്വദേശി (22 സ്ത്രീ)

പാലക്കാട് നഗരസഭ (22 സ്ത്രീ)

ഒറ്റപ്പാലം വരോട് സ്വദേശി (45 പുരുഷൻ)

കല്ലേക്കുളങ്ങര സ്വദേശി(70 സ്ത്രീ)

മലപ്പുറം സ്വദേശി (28 പുരുഷൻ)

മണ്ണാർക്കാട് സ്വദേശി (45 പുരുഷൻ)

ഒലവക്കോട് സ്വദേശി (67 സ്ത്രീ)

അഗളി സ്വദേശി (16 പെൺകുട്ടി)

മണ്ണാർക്കാട് സ്വദേശി (30 പുരുഷൻ)

യാക്കര സ്വദേശി (47 സ്ത്രീ)

വാണിയംകുളം സ്വദേശി (73 സ്ത്രീ)

പട്ടാമ്പി സ്വദേശി (52 പുരുഷൻ)

മണ്ണാർക്കാട് സ്വദേശി (36 പുരുഷൻ)

തൃക്കടീരി സ്വദേശി (13 ആൺകുട്ടി)

വണ്ടാഴി സ്വദേശി (43 സ്ത്രീ)

മുണ്ടൂർ സ്വദേശി (26 പുരുഷൻ)

മണ്ണാർക്കാട് സ്വദേശി (28 പുരുഷൻ)

മണ്ണാർക്കാട് സ്വദേശി (32 പുരുഷൻ)

തൃക്കടീരി സ്വദേശി (55 പുരുഷൻ)

മണ്ണാർക്കാട് സ്വദേശി (58 പുരുഷൻ)

തെങ്കര സ്വദേശി (39 പുരുഷൻ)

മണ്ണാർക്കാട് സ്വദേശികൾ (36,30 പുരുഷന്മാർ)

കഞ്ചിക്കോട് സ്വദേശി (26 പുരുഷൻ)

പിരായിരി സ്വദേശികൾ (67 പുരുഷൻ 61 സ്ത്രീ)

മണ്ണാർക്കാട് സ്വദേശി (42 പുരുഷൻ)

വണ്ടിത്താവളം സ്വദേശി (33 പുരുഷൻ)

മണ്ണാർക്കാട് സ്വദേശി (28 പുരുഷൻ)

അഗളി സ്വദേശി (31 സ്ത്രീ)

വടവന്നൂർ സ്വദേശി (35 പുരുഷൻ)

സുൽത്താൻപേട്ട സ്വദേശി (41 പുരുഷൻ)

വടക്കഞ്ചേരി സ്വദേശി (20 സ്ത്രീ)

പാലക്കാട് നഗരസഭ (25 പുരുഷൻ)

കരിമ്പുഴ സ്വദേശി (32 പുരുഷൻ)

പെരിമ്പടാരി സ്വദേശി (25 പുരുഷൻ)

മലപ്പുറം സ്വദേശി (40 പുരുഷൻ)

ഒറ്റപ്പാലം പാലപ്പുറം സ്വദേശി (39 പുരുഷൻ)

അഗളി സ്വദേശി (12 ആൺകുട്ടി)

മുണ്ടൂർ സ്വദേശി (61 സ്ത്രീ)

മണ്ണാർക്കാട് സ്വദേശി (25 പുരുഷൻ)

മണ്ണൂർ സ്വദേശി (34 പുരുഷൻ)

സമ്പർക്കം-74

നല്ലേപ്പിള്ളി സ്വദേശി (3, ആൺകുട്ടി)

പട്ടഞ്ചേരി സ്വദേശി (3, ആൺകുട്ടി)

പുതുശ്ശേരി സ്വദേശി (31 പുരുഷൻ )

കരിമ്പ സ്വദേശി (67 സ്ത്രീ)

പട്ടാമ്പി സ്വദേശി (28 സ്ത്രീ)

ഒറ്റപ്പാലം പാലപ്പുറം സ്വദേശി ( 27 പുരുഷൻ)

നല്ലേപ്പിള്ളി സ്വദേശി (5 ആൺകുട്ടി)

ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശി (52 സ്ത്രീ)

തൃത്താല സ്വദേശി (11 പെൺകുട്ടി)

നല്ലേപ്പിള്ളി സ്വദേശി (21 സ്ത്രീ)

കഞ്ചിക്കോട് സ്വദേശി (9 പെൺകുട്ടി)

നല്ലേപ്പിള്ളി സ്വദേശി (14 പെൺകുട്ടി)

കൊടുവായൂർ സ്വദേശി (59 സ്ത്രീ)

കല്ലടിക്കോട് സ്വദേശി (4 പെൺക്കുട്ടി)

കപ്പൂർ സ്വദേശി (12 ആൺകുട്ടി)

തൃത്താല സ്വദേശി (30 പുരുഷൻ)

കപ്പൂർ സ്വദേശി (11 പെൺകുട്ടി)

തിരുവാല്ലത്തുർ സ്വദേശി (43 സ്ത്രീ)

പുതുക്കോട് സ്വദേശി (23 പുരുഷൻ )

തത്തമംഗലം സ്വദേശി (26 പുരുഷൻ)

കോങ്ങാട് സ്വദേശി (4 പെൺകുട്ടി)

പട്ടഞ്ചേരി സ്വദേശി (22 സ്ത്രീ )

കഞ്ചിക്കോട് സ്വദേശി (30 സ്‌ത്രീ)

തത്തമംഗലം സ്വദേശി (70 സ്‌ത്രീ)

പാലക്കാട് നഗരസഭ (28 പുരുഷൻ)

കഞ്ചിക്കോട് സ്വദേശി (39 പുരുഷൻ )

പാലക്കാട് നഗരസഭ (63 പുരുഷൻ)

മേലാമുറി സ്വദേശി (36 സ്ത്രീ)

കല്ലടിക്കോട് സ്വദേശി (30 സ്ത്രീ)

നല്ലേപ്പിള്ളി സ്വദേശികൾ (36,65 സ്ത്രീകൾ)

നല്ലേപ്പിള്ളി സ്വദേശി (31 പുരുഷൻ )

കൽപാത്തി സ്വദേശി (8 ആൺകുട്ടി)

കല്ലടിക്കോട് സ്വദേശി (58 പുരുഷൻ )

കാരാക്കുറിശ്ശി സ്വദേശി (62 സ്ത്രീ)

പട്ടഞ്ചേരി സ്വദേശി (49 സ്ത്രീ)

തൃത്താല സ്വദേശി (29 പുരുഷൻ)

ഓങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശി (26 പുരുഷൻ )

എലപ്പുള്ളി സ്വദേശി (19 പുരുഷൻ)

കപ്പൂർ സ്വദേശി (7 ആൺകുട്ടി)

കല്ലടിക്കോട് സ്വദേശി (57 സ്ത്രീ)

നല്ലേപ്പിള്ളി സ്വദേശി (11 പെൺകുട്ടി)

കുഴൽമന്ദം സ്വദേശി (92 സ്ത്രീ)

പുതുക്കോട് സ്വദേശി (41 സ്ത്രീ)

തൃത്താല സ്വദേശി (48 പുരുഷൻ)

തത്തമംഗലം സ്വദേശി (58 പുരുഷൻ)

പുതുക്കോട് സ്വദേശി (45 സ്ത്രീ)

ചിറ്റൂർ സ്വദേശി (46 സ്ത്രീ)

നല്ലേപ്പിള്ളി സ്വദേശി (55 സ്ത്രീ)

പട്ടാമ്പി സ്വദേശികൾ (69, 36 പുരുഷന്മാർ)

കോങ്ങാട് സ്വദേശി (7 ആൺകുട്ടി)

വടക്കുംതറ സ്വദേശി (10 ആൺകുട്ടി)

വല്ലപ്പുഴ സ്വദേശി (33 പുരുഷൻ)

മലപ്പുറം സ്വദേശി (56 പുരുഷൻ)

എലപ്പുള്ളി സ്വദേശി (62 പുരുഷൻ)

ചളവറ സ്വദേശി (40 സ്ത്രീ)

പട്ടാമ്പി സ്വദേശി (6 ആൺകുട്ടി)

അകത്തേത്തറ സ്വദേശി (16 ആൺകുട്ടി)

പുതുശ്ശേരി സ്വദേശി (35 സ്ത്രീ)

വാണിയംകുളം സ്വദേശി (57 പുരുഷൻ)

കപ്പൂർ സ്വദേശി (34 സ്ത്രീ)

തത്തമംഗലം സ്വദേശി (17 പെൺകുട്ടി)

വടക്കഞ്ചേരി സ്വദേശി (18 പുരുഷൻ)

പഴയന്നൂർ സ്വദേശി (31 സ്ത്രീ)

ഓങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശി (56 സ്ത്രീ)

അകത്തേത്തറ സ്വദേശി (56 പുരുഷൻ)

എത്തനൂർ സ്വദേശി (58 പുരുഷൻ)

ലക്കിടി സ്വദേശി (48 പുരുഷൻ)

പാലക്കാട് നഗരസഭ (22 പുരുഷൻ)

കൊല്ലംകോട് സ്വദേശി (44 പുരുഷൻ)

ഒലവക്കോട് സ്വദേശി (50 സ്ത്രീ)

കഞ്ചിക്കോട് ബെഡ് കമ്പനി ക്ലസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെട്ട അതിഥി തൊഴിലാളി (27 പുരുഷൻ),

കൂടാതെ ഒറ്റപ്പാലം സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകൻ (60) എന്നിവർക്കും ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇതോടെ ജില്ലയിൽ ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം 599 ആയി. ജില്ലയിൽ ചികിത്സയിൽ ഉള്ളവർക്ക് പുറമെ പാലക്കാട് ജില്ലക്കാരായ 11 പേർ എറണാകുളത്തും പത്ത് പേർ തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലും എട്ടുപേർ മലപ്പുറത്തും രണ്ടുപേർ കണ്ണൂരിലും ചികിത്സയിൽ ഉണ്ട്.