ചൂണ്ടല്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ ആദ്യ കൊവിഡ് മരണം.

Advertisement

Advertisement

ചൂണ്ടല്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ ആദ്യ കൊവിഡ് മരണം. പട്ടിക്കരയില്‍ തോണിയറയില്‍ കുഞ്ഞി മുഹമ്മദാണ് (85) മരിച്ചത്.