പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 175 പേർക്ക് കോവിഡ്;94 പേർക്ക് രോഗമുക്തി

Advertisement

Advertisement

പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇന്ന്(സെപ്റ്റംബർ 14) 175 പേർക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ ഉണ്ടായ 120 പേർ, വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന 9 പേർ, ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന 11 പേർ, ഉറവിടം അറിയാത്ത രോഗബാധ ഉണ്ടായ 35 പേർ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടും.94 പേർക്ക് രോഗമുക്തി ഉള്ളതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വിദേശത്തുനിന്നും വന്നവരുടെ കണക്ക് താഴെ കൊടുക്കും പ്രകാരമാണ്.

ഒമാൻ-3
ഓങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശികൾ (36,42,29 പുരുഷന്മാർ)

സൗദി-1
മുതുതല സ്വദേശി (30 പുരുഷൻ)

ഖത്തർ-1
പട്ടാമ്പി കൊപ്പം സ്വദേശി (27 പുരുഷൻ)

യുഎഇ-3
കല്ലടിക്കോട് സ്വദേശി (24 പുരുഷൻ)

പട്ടാമ്പി കൊപ്പം സ്വദേശി (28 പുരുഷൻ)

കരിമ്പ സ്വദേശി (24 സ്ത്രീ)

ബഹ്റൈൻ-1
കരിമ്പ സ്വദേശി (50 പുരുഷൻ)

തമിഴ്നാട്-7
കല്ലടിക്കോട് സ്വദേശികൾ (35,43,25 പുരുഷന്മാർ)

കിഴക്കഞ്ചേരി സ്വദേശി (27 പുരുഷൻ)

എരിമയൂർ സ്വദേശി (44 പുരുഷൻ)

തമിഴ്നാട് സ്വദേശികൾ (23,26 പുരുഷന്മാർ)

കർണാടക-2
പൂക്കോട്ടുകാവ് സ്വദേശി (27 പുരുഷൻ)

കൽപ്പാത്തി സ്വദേശി (20 സ്ത്രീ)

ആന്ധ്ര പ്രദേശ്-1
തൃക്കടീരി സ്വദേശി (52 പുരുഷൻ)

ആൻഡമാൻ-1
കുലുക്കല്ലൂർ സ്വദേശി (30 പുരുഷൻ)

ഉറവിടം അറിയാത്ത രോഗബാധിതർ-35
അഗളി സ്വദേശികൾ (33, 47 പുരുഷന്മാർ)

മലപ്പുറം സ്വദേശി (38 പുരുഷൻ)

കൊല്ലങ്കോട് സ്വദേശി (48 പുരുഷൻ)

ചന്ദ്രനഗർ സ്വദേശി (30 പുരുഷൻ)

പാലക്കാട് നഗരസഭ പരിധി (28,39 പുരുഷന്മാർ)

മേലാമുറി സ്വദേശി (8 ആൺകുട്ടി)

ഓങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശികൾ (93 പുരുഷൻ, 4,7 ആൺകുട്ടികൾ)

കഞ്ചിക്കോട് ജോലിക്കു വന്ന ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ (28,28,39,39 പുരുഷന്മാർ)

ചിറ്റൂർ സ്വദേശി (38 സ്ത്രീ)

വാളയാർ സ്വദേശി (32 സ്ത്രീ)

എലപ്പുള്ളി സ്വദേശി (30 പുരുഷൻ)

പറളി സ്വദേശികൾ (59,21 പുരുഷന്മാർ)

കരിമ്പ സ്വദേശി (37 പുരുഷൻ)

അമ്പലപ്പാറ സ്വദേശി (41 പുരുഷൻ)

വാണിയംകുളം സ്വദേശി (24 സ്ത്രീ)

മേപ്പറമ്പ് സ്വദേശി (46 പുരുഷൻ)

വടക്കഞ്ചേരി സ്വദേശി (66 പുരുഷൻ)

കുലുക്കല്ലൂർ സ്വദേശി (29 പുരുഷൻ)

നെല്ലായ സ്വദേശി (31 പുരുഷൻ)

മലമ്പുഴ സ്വദേശി (47 പുരുഷൻ)

പുതുശ്ശേരി സ്വദേശി (63 പുരുഷൻ)

ഒഴലപ്പതി സ്വദേശി (48 പുരുഷൻ)

പുതുക്കോട് സ്വദേശികൾ (21 സ്ത്രീ 33 പുരുഷൻ)

കൊടുമ്പ് സ്വദേശി (24 പുരുഷൻ)

കാവശ്ശേരി സ്വദേശി(24 പുരുഷൻ)

കണ്ണമ്പ്ര സ്വദേശി(33 പുരുഷൻ)

സമ്പർക്കം-120
കൊടുമ്പ് സ്വദേശികൾ (51,30,37,66,44 പുരുഷന്മാർ)

പിരായിരി സ്വദേശി (60 പുരുഷൻ)

കടമ്പഴിപ്പുറം സ്വദേശികൾ (40 പുരുഷൻ 59 സ്ത്രീ)

കുമരംപുത്തൂർ സ്വദേശികൾ (49 പുരുഷൻ 10 ആൺകുട്ടി, 21 സ്ത്രീ)

മലപ്പുറം സ്വദേശികൾ (70,26,21 പുരുഷന്മാർ, 11,10,6 ആൺകുട്ടികൾ, 30 സ്ത്രീ)

പുതുക്കോട് സ്വദേശികൾ (46,20,22,39 പുരുഷന്മാർ, 1,5,4,8,16 ആൺകുട്ടികൾ, 7,10 പെൺകുട്ടികൾ, 27,47,41,41 സ്ത്രീകൾ)

പല്ലശ്ശന സ്വദേശി (60 സ്ത്രീ)

പാലക്കാട് നഗരസഭ കാടാങ്കോട് (31 സ്ത്രീ 49 പുരുഷൻ)

ഷോളയൂർ സ്വദേശികൾ (47,21,21 പുരുഷന്മാർ, 44,19 സ്ത്രീകൾ)

കഞ്ചിക്കോട് സ്വദേശികൾ (36,23,26,37,60,58 പുരുഷന്മാർ, 86,46 സ്ത്രീകൾ)

ലക്കിടിപേരൂർ സ്വദേശികൾ (26,53 പുരുഷന്മാർ, 7,3 ആൺകുട്ടികൾ, 44,21,38,40,24 സ്ത്രീകൾ)

പറളി സ്വദേശികൾ (30,29,58 പുരുഷന്മാർ, 75 സ്ത്രീ, 6 ആൺകുട്ടി, 5,9,9 പെൺകുട്ടികൾ)

തത്തമംഗലം സ്വദേശികൾ (31 പുരുഷൻ ,50 സ്ത്രീ)

പൂക്കോട്ടുകാവ് സ്വദേശികൾ (30 സ്ത്രീ, 2 ആൺകുട്ടി, 8 പെൺകുട്ടി)

പട്ടാമ്പി സ്വദേശികൾ (60,19,38,18 സ്ത്രീകൾ, 14 ആൺകുട്ടി, 4 പെൺകുട്ടി, 70 പുരുഷൻ)

അഗളി സ്വദേശികൾ (59 പുരുഷൻ 21 സ്ത്രീ)

വടകരപ്പതി സ്വദേശി (54 പുരുഷൻ)

കണ്ണാടി സ്വദേശി (38 പുരുഷൻ)

കല്ലേപ്പുള്ളി സ്വദേശി (45 പുരുഷൻ)

കരിമ്പ സ്വദേശികൾ (19,35,45,47 പുരുഷന്മാർ)

നാഗലശ്ശേരി സ്വദേശി (12 ആൺകുട്ടി)

വടക്കന്തറ സ്വദേശികൾ (56,76 പുരുഷന്മാർ)

കൊടുവായൂർ സ്വദേശി (53 സ്ത്രീ)

എലപ്പുള്ളി സ്വദേശി (24 സ്ത്രീ)

ചിറ്റൂർ സ്വദേശി (80 പുരുഷൻ)

പല്ലശ്ശന സ്വദേശികൾ (16,14 പെൺകുട്ടികൾ)

മേപ്പറമ്പ് സ്വദേശി (34 സ്ത്രീ)

ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശി (60 പുരുഷൻ)

തരൂർ സ്വദേശി (36 പുരുഷൻ)

കാഞ്ഞിരപ്പുഴ സ്വദേശി (35 സ്ത്രീ)

യാക്കര സ്വദേശികൾ (51,43 സ്ത്രീകൾ)

കല്ലടിക്കോട് സ്വദേശികൾ (59 സ്ത്രീ, 68, 37 പുരുഷന്മാർ)

തൃത്താല കൊപ്പം സ്വദേശികൾ (19 പുരുഷൻ)

ഓങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശി (56 സ്ത്രീ)

തിരുനെല്ലായി സ്വദേശി(40 പുരുഷൻ)

മേലാർകോട് സ്വദേശി (35 പുരുഷൻ)

മലമ്പുഴ സ്വദേശി (34 സ്ത്രീ)

കിഴക്കഞ്ചേരി സ്വദേശി (22 സ്ത്രീ )

കുഴൽമന്ദം സ്വദേശി (34 സ്ത്രീ)

കപ്പൂർ സ്വദേശികൾ (57,34,43, 30 പുരുഷൻമാർ, 29,50 സ്ത്രീകൾ, 11 ആൺകുട്ടി

ഇതോടെ ജില്ലയിൽ ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം 1445 ആയി. ജില്ലയിൽ ചികിത്സയിൽ ഉള്ളവർക്ക് പുറമെ പാലക്കാട് ജില്ലക്കാരായ ഒരാൾ വീതം പത്തനംതിട്ട, വയനാട് ജില്ലകളിലും രണ്ടുപേർ വീതം തൃശൂർ,കൊല്ലം, അഞ്ചുപേർ എറണാകുളം, 11 പേർ കോഴിക്കോട്, 25 പേർ മലപ്പുറം ജില്ലകളിലും ചികിത്സയിലുണ്ട്.