വേലൂര്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ ആന്റിജന്‍ ടെസ്റ്റ് നടത്തി.

Advertisement

Advertisement

വേലൂര്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ ആന്റിജന്‍ ടെസ്റ്റ് നടത്തി. പ്രാഥമികാരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിലാണ് 50 ഓളം പേര്‍ക്ക് പരിശോധന നടത്തിയത്. സമൂഹ വ്യാപന സാധ്യത കണ്ടെത്തുന്നതിനായാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്.