തൃശൂർ ജില്ലയിൽ 296 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ്;വിശദാംശങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ

Advertisement

Advertisement

തൃശൂർ ജില്ലയിൽ വ്യാഴാഴ്ച (17/09/2020) 296 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ്-19 സ്ഥീരികരിച്ചു.

140 പേർ രോഗമുക്തരായി.

ഇന്നത്തെ പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ

1 കുന്നംകുളം പുരുഷന്‍ 40
2 കുന്നംകുളം സ്തീ 59
3 കുന്നംകുളം സ്തീ 35
4 കുന്നംകുളം സ്തീ 41
5 കുന്നംകുളം പുരുഷന്‍ 42
6 കുന്നംകുളം സ്തീ 65
7 തൃശ്ശൂര്‍ പുരുഷന്‍ 19
8 പറപ്പൂക്കര പുരുഷന്‍ 65
9 പറപ്പൂക്കര സ്തീ 58
10 തൃക്കൂര്‍ സ്തീ 21
11 വരാന്തരപ്പിള്ളി‍ പുരുഷന്‍ 43
12 വരാന്തരപ്പിള്ളി‍ സ്തീ 80
13 വരാന്തരപ്പിള്ളി‍ പുരുഷന്‍ 14
14 വരാന്തരപ്പിള്ളി‍ സ്തീ 12
15 ഇര്ങ്ങാലക്കുട പുരുഷന്‍ 50
16 അരിമ്പൂര്‍ സ്തീ 27
17 മാടക്കത്തറ സ്തീ 24
18 മാടക്കത്തറ സ്തീ 48
19 അളഗപ്പനഗര്‍ പുരുഷന്‍ 27
20 അളഗപ്പനഗര്‍ സ്തീ 23
21 അളഗപ്പനഗര്‍ പുരുഷന്‍ 10
22 പെരിഞ്ഞനം സ്തീ 27
23 ചാലക്കുടി പുരുഷന്‍ 51
24 ചാലക്കുടി സ്തീ 40
25 മാടക്കത്തറ പുരുഷന്‍ 12
26 മാടക്കത്തറ സ്തീ 68
27 അവിണിശ്ശേരി സ്തീ 64
28 മാടക്കത്തറ സ്തീ 28
29 മാടക്കത്തറ പുരുഷന്‍ 33
30 കോലഴി പുരുഷന്‍ 44
31 തൃശ്ശൂര്‍ പുരുഷന്‍ 5
32 തൃശ്ശൂര്‍ സ്തീ 28
33 കുറ്റൂര്‍ സ്തീ 45
34 വേലൂര്‍ പുരുഷന്‍ 40
35 മതിലകം പുരുഷന്‍ 76
36 കുട്ടനെല്ലൂര്‍ സ്തീ 60
37 ആറാട്ടുപുഴ സ്തീ 52
38 തൃശ്ശൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്തീ 72
39 തൃശ്ശൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ പുരുഷന്‍ 49
40 കണ്ടാണശ്ശേരി‍ പുരുഷന്‍ 41
41 അരിമ്പൂര്‍ സ്തീ 10
42 അരിമ്പൂര്‍ പുരുഷന്‍ 5
43 അരിമ്പൂര്‍ സ്തീ 4
44 അരിമ്പൂര്‍ സ്തീ 32
45 അരിമ്പൂര്‍ പുരുഷന്‍ 4
46 അരിമ്പൂര്‍ സ്തീ 75
47 അരിമ്പൂര്‍ സ്തീ 6
48 അരിമ്പൂര്‍ സ്തീ 31
49 പരിയാരം പുരുഷന്‍ 49
50 തൃശ്ശൂര്‍ സ്തീ 23
51 വേലൂര്‍ സ്തീ 53
52 ഒല്ലൂര്‍ സ്തീ 20
53 ഒല്ലൂര്‍ സ്തീ 12
54 കോടന്നൂര്‍ പുരുഷന്‍ 24
55 കോടന്നൂര്‍ സ്തീ 29
56 തൃശ്ശൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ പുരുഷന്‍ 45
57 അരിമ്പൂര്‍ സ്തീ 9
58 അരിമ്പൂര്‍ പുരുഷന്‍ 11
59 തൃശ്ശൂര്‍ പുരുഷന്‍ 60
60 തൃശ്ശൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്തീ 66
61 തൃശ്ശൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ പുരുഷന്‍ 25
62 അരിമ്പൂര്‍ സ്തീ 9
63 മണലൂര്‍ സ്തീ 41
64 മറ്റത്തൂര്‍ സ്തീ 10
65 മാള സ്തീ 4
66 മാള സ്തീ 8
67 മാള സ്തീ 12
68 കുഴൂര്‍ സ്തീ 20
69 കുഴൂര്‍ സ്തീ 45
70 ചോവ്വന്നൂര്‍ പുരുഷന്‍ 24
71 തൃശ്ശൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്തീ 64
72 ചാഴൂര്‍ സ്തീ 3
73 വില്‍വട്ടം പുരുഷന്‍ 39
74 തൃശ്ശൂര്‍ പുരുഷന്‍ 32
75 കുന്നംകുളം പുരുഷന്‍ 36
76 മറ്റത്തൂര്‍ പുരുഷന്‍ 58
77 ആറാട്ടുപുഴ പുരുഷന്‍ 50
78 പടിയൂര്‍ സ്തീ 60
79 ഇപ്പോള്‍ പാലക്കാട് കിഴക്കഞ്ചേരിയില്‍ താമസിക്കുന്നു. പുരുഷന്‍ 31
80 എം.ജി.കാവ് സ്തീ 72
81 ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്തീ 3
82 ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്തീ 5
83 തൃശ്ശൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്തീ 31
84 കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ പുരുഷന്‍ 31
85 വരാന്തരപ്പിള്ളി‍ പുരുഷന്‍ 24
86 വരാന്തരപ്പിള്ളി‍ പുരുഷന്‍ 52
87 പാണഞ്ചേരി സ്തീ 32
88 ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്തീ 8
89 ഇരിങ്ങാലക്കുട പുരുഷന്‍ 20
90 വലപ്പാട് സ്തീ 30
91 വലപ്പാട് പുരുഷന്‍ 35
92 കണ്ടാണശ്ശേരി‍ പുരുഷന്‍ 42
93 തൃശ്ശൂര്‍ പുരുഷന്‍ 46
94 മാടക്കത്തറ പുരുഷന്‍ 68
95 എളവള്ളി പുരുഷന്‍ 38
96 ചാഴൂര്‍ പുരുഷന്‍ 1
97 തൃശ്ശൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്തീ 49
98 കരിക്കട് പുരുഷന്‍ 61
99 വരന്തരപ്പിള്ളി പുരുഷന്‍ 45
100 തൃശ്ശൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ പുരുഷന്‍ 40
101 കുന്നംകുളം പുരുഷന്‍ 56
102 കുന്നംകുളം സ്തീ 51
103 കുന്നംകുളം പുരുഷന്‍ 52
104 തൃശ്ശൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ പുരുഷന്‍ 50
105 അവിണിശ്ശേരി പുരുഷന്‍ 47
106 മതിലകം സ്തീ 52
107 മതിലകം സ്തീ 22
108 മാടക്കത്തറ സ്തീ 52
109 മാടക്കത്തറ പുരുഷന്‍ 8
110 മാടക്കത്തറ പുരുഷന്‍ 13
111 മാടക്കത്തറ പുരുഷന്‍ 8
112 മാടക്കത്തറ സ്തീ 32
113 മാടക്കത്തറ സ്തീ 4
114 പോര്‍ക്കുളം പുരുഷന്‍ 22
115 പോര്‍ക്കുളം പുരുഷന്‍ 49
116 തൃശ്ശൂര്‍ സ്തീ 26
117 പാണഞ്ചേരി പുരുഷന്‍ 29
118 രമവര്‍മ്മപുരം പുരുഷന്‍ 26
119 പുന്നയൂര്‍ക്കുളം പുരുഷന്‍ 55
120 തൃശ്ശൂര്‍ പുരുഷന്‍ 40
121 ഒല്ലൂക്കര പുരുഷന്‍ 34
122 തൃശ്ശൂര്‍ പുരുഷന്‍ 66
123 തൃശ്ശൂര്‍ സ്തീ 21
124 നെന്‍മണിക്കര പുരുഷന്‍ 27
125 ആറാട്ടുപുഴR സ്തീ 70
126 ചേര്‍പ്പ് സ്തീ 11
127 ചേര്‍പ്പ് സ്തീ 76
128 ഇരിങ്ങാലക്കുട പുരുഷന്‍ 20
129 ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്തീ 51
130 ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്തീ 24
131 തൃശ്ശൂര്‍ സ്തീ 26
132 മാടക്കത്തറ സ്തീ 28
133 പറപ്പൂക്കര പുരുഷന്‍ 40
134 മാടക്കത്തറ സ്തീ 1
135 മാടക്കത്തറ സ്തീ 49
136 വരവൂര്‍ സ്തീ 10
137 വരവൂര്‍ സ്തീ 37
138 വരവൂര്‍ പുരുഷന്‍ 45
139 അളഗപ്പനഗര്‍ സ്തീ 81
140 മണലൂര്‍ പുരുഷന്‍ 39
141 എരുമപ്പെട്ടി പുരുഷന്‍ 46
142 പാവറട്ടി പുരുഷന്‍ 19
143 കോടശ്ശേരി പുരുഷന്‍ 31
144 അഴീക്കോട് പുരുഷന്‍ 17
145 ഒല്ലൂക്കര പുരുഷന്‍ 50
146 പോര്‍ക്കുളം സ്തീ 24
147 ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്തീ 72
148 വടക്കേക്കാട് പുരുഷന്‍ 54
149 തൃക്കൂര്‍ സ്തീ 48
150 കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ പുരുഷന്‍ 40
151 പാഞ്ഞാള്‍ സ്തീ 36
152 തൃശ്ശൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ പുരുഷന്‍ 6
153 തൃശ്ശൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ പുരുഷന്‍ 51
154 കുഴൂര്‍ പുരുഷന്‍ 29
155 വില്‍വട്ടം പുരുഷന്‍ 34
156 വില്‍വട്ടം പുരുഷന്‍ 4
157 വില്‍വട്ടം പുരുഷന്‍ 63
158 രമവര്‍മ്മപുരം സ്തീ 62
159 കാടുകുറ്റി പുരുഷന്‍ 42
160 മറ്റത്തൂര്‍ സ്തീ 32
161 നടത്തറ പുരുഷന്‍ 36
162 പുത്തൂര്‍ സ്തീ 9
163 ചേങ്ങലൂര്‍ പുരുഷന്‍ 57
164 പൂമംഗലം പുരുഷന്‍ 24
165 എളവള്ളി സ്തീ 35
166 മാടക്കത്തറ സ്തീ 44
167 മാടക്കത്തറ പുരുഷന്‍ 15
168 തൃശ്ശൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ പുരുഷന്‍ 38
169 തൃശ്ശൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്തീ 14
170 തൃശ്ശൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്തീ 10
171 തൃശ്ശൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്തീ 13
172 അളഗപ്പനഗര്‍ പുരുഷന്‍ 10
173 അളഗപ്പനഗര്‍ പുരുഷന്‍ 44
174 അളഗപ്പനഗര്‍ സ്തീ 70
175 അളഗപ്പനഗര്‍ സ്തീ 35
176 പാണഞ്ചേരി സ്തീ 28
177 അളഗപ്പനഗര്‍ പുരുഷന്‍ 29
178 കോടശ്ശേരി സ്തീ 43
179 കോടശ്ശേരി സ്തീ 21
180 കൊരട്ടി പുരുഷന്‍ 31
181 പരിയാരം സ്തീ 25
182 പരിയാരം സ്തീ 22
183 പരിയാരം സ്തീ 82
184 പാണഞ്ചേരി സ്തീ 50
185 മാള പുരുഷന്‍ 26
186 കടങ്ങോട് പുരുഷന്‍ 54
187 പാറളം സ്തീ 58
188 പുന്നയൂര്‍ സ്തീ 39
189 ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്തീ 74
190 ഇരിങ്ങാലക്കുട പുരുഷന്‍ 41
191 ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്തീ 31
192 നെന്‍മണിക്കര സ്തീ 10
193 നെന്‍മണിക്കര സ്തീ 5
194 നെന്‍മണിക്കര സ്തീ 34
195 ചാവക്കാട് സ്തീ 27
196 പോര്‍ക്കുളം പുരുഷന്‍ 24
197 ഗുരുവായൂര്‍ പുരുഷന്‍ 27
198 ചെലക്കര സ്തീ 35
199 മൂരിയാട് സ്തീ 54
200 പുങ്കുന്നം പുരുഷന്‍ 11
201 പുങ്കുന്നം സ്തീ 62
202 പുങ്കുന്നം സ്തീ 3
203 തൃശ്ശൂര്‍ പുരുഷന്‍ 28
204 കൊരട്ടി പുരുഷന്‍ 46
205 കൊരട്ടി സ്തീ 15
206 മാള പുരുഷന്‍ 43
207 തൃശ്ശൂര്‍ സ്തീ 38
208 തൃശ്ശൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്തീ 33
209 തൃക്കൂര്‍ സ്തീ 57
210 തൃശ്ശൂര്‍ സ്തീ 7
211 തൃശ്ശൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്തീ 27
212 വരവൂര്‍ സ്തീ 31
213 മാടക്കത്തറ പുരുഷന്‍ 43
214 വരാന്തരപ്പിള്ളി പുരുഷന്‍ 40
215 പുന്നയൂര്‍ പുരുഷന്‍ 17
216 വടക്കേക്കാട് സ്തീ 7
217 വടക്കേക്കാട് സ്തീ 15
218 വടക്കേക്കാട് പുരുഷന്‍ 71
219 പുതുക്കാട് പുരുഷന്‍ 31
220 പുതുക്കാട് പുരുഷന്‍ 64
221 തൃശ്ശൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്തീ 18
222 ഒല്ലൂര്‍ സ്തീ 28
223 പൂമംഗലം സ്തീ 25
224 തൃശ്ശൂര്‍ പുരുഷന്‍ 82
225 വരാന്തരപ്പിള്ളി പുരുഷന്‍ 32
226 ഒല്ലൂര്‍ പുരുഷന്‍ 28
227 പുന്നയൂര്‍ പുരുഷന്‍ 19
228 പുന്നയൂര്‍ സ്തീ 20
229 തൃശ്ശൂര്‍ സ്തീ 38
230 തൃക്കൂര്‍ സ്തീ 90
231 നെല്ലങ്കര സ്തീ 89
232 മറ്റത്തൂര്‍ പുരുഷന്‍ 8
233 മറ്റത്തൂര്‍ പുരുഷന്‍ 8
234 ആലത്തൂര്‍ സ്തീ 70
235 തൃക്കൂര്‍ സ്തീ 67
236 തൃക്കൂര്‍ സ്തീ 57
237 തൃക്കൂര്‍ സ്തീ 75
238 തൃക്കൂര്‍ സ്തീ 81
239 തൃക്കൂര്‍ സ്തീ 67
240 തൃശ്ശൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ പുരുഷന്‍ 38
241 തൃശ്ശൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്തീ 60
242 തൃശ്ശൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ പുരുഷന്‍ 35
243 പുറനാട്ടുകര പുരുഷന്‍ 51
244 മറ്റത്തൂര്‍ സ്തീ 18
245 അരനാട്ടുകര പുരുഷന്‍ 33
246 ഒല്ലൂര്‍ പുരുഷന്‍ 40
247 മറ്റത്തൂര്‍ സ്തീ 21
248 മതിലകം പുരുഷന്‍ 48
249 പാണഞ്ചേരി പുരുഷന്‍ 12
250 പാണഞ്ചേരി സ്തീ 34
251 വടക്കാഞ്ചേരി പുരുഷന്‍ 81
252 പുത്തൂര്‍ പുരുഷന്‍ 50
253 മണലൂര്‍ സ്തീ 64
254 മണലൂര്‍ പുരുഷന്‍ 33
255 എം.ജി.കാവ് പുരുഷന്‍ 45
256 മാടക്കത്തറ പുരുഷന്‍ 24
257 ഗുരുവായൂര്‍ പുരുഷന്‍ 37
258 പാവറട്ടി പുരുഷന്‍ 57
259 പറപ്പൂക്കര സ്തീ 65
260 പറപ്പൂക്കര സ്തീ 44
261 പറപ്പൂക്കര പുരുഷന്‍ 19
262 പറപ്പൂക്കര പുരുഷന്‍ 17
263 പറപ്പൂക്കര പുരുഷന്‍ 77
264 വടക്കാഞ്ചേരി പുരുഷന്‍ 52
265 കാട്ടകാമ്പാല്‍ സ്തീ 30
266 മാള പുരുഷന്‍ 44
267 മാള പുരുഷന്‍ 78
268 അളഗപ്പനഗര്‍ സ്തീ 44
269 അളഗപ്പനഗര്‍ സ്തീ 72
270 അളഗപ്പനഗര്‍ പുരുഷന്‍ 11
271 അളഗപ്പനഗര്‍ സ്തീ 92
272 അളഗപ്പനഗര്‍ പുരുഷന്‍ 79
273 തൃശ്ശൂര്‍ സ്തീ 24
274 ആളൂര്‍ പുരുഷന്‍ 26
275 ചാലക്കുടി പുരുഷന്‍ 62
276 കൊടകര പുരുഷന്‍ 17
277 കൊടകര പുരുഷന്‍ 47
278 കൊടകര പുരുഷന്‍ 21
279 കൊടകര പുരുഷന്‍ 55
280 തൃക്കൂര്‍ പുരുഷന്‍ 38
281 തൃശ്ശൂര്‍ സ്തീ 26
282 മനക്കൊടി സ്തീ 39
283 തൃശ്ശൂര്‍ സ്തീ 85
284 തൃശ്ശൂര്‍ സ്തീ 70
285 വടക്കാഞ്ചേരി സ്തീ 38
286 മാടക്കത്തറ പുരുഷന്‍ 42
287 കൊടകര പുരുഷന്‍ 37
288 വലപ്പാട് പുരുഷന്‍ 32
289 പാവറട്ടി സ്തീ 47
290 തൃശ്ശൂര്‍ സ്തീ 37
291 തൃശ്ശൂര്‍ സ്തീ 32
292 മാള പുരുഷന്‍ 34
293 തൃശ്ശൂര്‍ സ്തീ 47
294 തൃശ്ശൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ പുരുഷന്‍ 68
295 മേലൂര്‍ പുരുഷന്‍ 43
296 മേലൂര്‍ സ്തീ 32