പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 241 പേർക്ക് കോവിഡ്; 114 പേർക്ക് രോഗമുക്തി

Advertisement

Advertisement

പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇന്ന്(സെപ്റ്റംബർ 17) 241പേർക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ ഉണ്ടായ 156 പേർ, ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന 27 പേർ, ഉറവിടം അറിയാത്ത രോഗബാധ ഉണ്ടായ 58 പേർ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടും.114 പേർക്ക് രോഗമുക്തി ഉള്ളതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വിദേശത്തുനിന്നും വന്നവരുടെ കണക്ക് താഴെ കൊടുക്കും പ്രകാരമാണ്.

തമിഴ്നാട്-3
തത്തമംഗലം സ്വദേശി (60 പുരുഷൻ)

കടമ്പഴിപ്പുറം സ്വദേശികൾ (11 ആൺകുട്ടി 38 പുരുഷൻ)

ഒറീസ-13
12 അതിഥി തൊഴിലാളികൾ

കഞ്ചിക്കോട് സ്വദേശി(47 പുരുഷൻ)

ഡൽഹി-1
കടമ്പഴിപ്പുറം സ്വദേശി (23 പുരുഷൻ)

കർണാടക-5
വിളയൂർ സ്വദേശി (38 പുരുഷൻ)

മാത്തൂർ സ്വദേശികൾ (29,25,30 പുരുഷന്മാർ)

കർണാടക സ്വദേശിയായ ട്രക്ക് ഡ്രൈവർ (29 പുരുഷൻ)

വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ-1
അതിഥി തൊഴിലാളി (32 പുരുഷൻ)

പഞ്ചാബ്-1
കഞ്ചിക്കോട് സ്വദേശി (23 പുരുഷൻ)

ആസാം-3
അകത്തെത്തറ നിർമ്മാണ കമ്പനിയിൽ ജോലിക്ക് വന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികൾ (28,22,19 പുരുഷന്മാർ)

ഉറവിടം അറിയാത്ത രോഗബാധിതർ-98
വടക്കന്തറ സ്വദേശികൾ (4 ആൺകുട്ടി, 58,28,33, പുരുഷന്മാർ 45,29 സത്രീകൾ )

വെള്ളിനേഴി സ്വദേശി (43 പുരുഷൻ)

അകത്തേത്തറ സ്വദേശി (45 പുരുഷൻ)

ചെറുപ്പുളശ്ശേരി സ്വദേശി (53 പുരുഷൻ)

പെരുവമ്പ് സ്വദേശി (37 പുരുഷൻ)

കണ്ണാടി സ്വദേശികൾ (29,22, പുരുഷന്മാർ 72 സ്ത്രീ)

കണ്ണമ്പ്ര സ്വദേശി (34 പുരുഷൻ)

എലപ്പുള്ളി സ്വദേശി (37 പുരുഷൻ)

മേലാമുറി സ്വദേശി (27 പുരുഷൻ)

മേപ്പറമ്പ് സ്വദേശി (36 പുരുഷൻ)

ആനക്കര സ്വദേശി (21 പുരുഷൻ)

കുമരനല്ലൂർ സ്വദേശികൾ (74,25 സ്ത്രീകൾ)

പറളി സ്വദേശി (30 പുരുഷൻ)

പാലക്കാട് നഗരസഭ പരിധി (29,38 പുരുഷന്മാർ, 43 സ്ത്രീ)

മുതുതല സ്വദേശി(33 പുരുഷൻ)

എരിമയൂർ സ്വദേശി (50 പുരുഷൻ)

മലമ്പുഴ ജയിൽ അന്തേവാസി (29 പുരുഷൻ)

മലമ്പുഴ സ്വദേശി (29 സ്ത്രീ)

തിരുവേഗപ്പുറ സ്വദേശി(26 പുരുഷൻ)

കഞ്ചിക്കോട് സ്വദേശികൾ (29, 47 പുരുഷന്മാർ)

മരുതറോഡ് സ്വദേശികൾ (70 പുരുഷൻ 5 ആൺകുട്ടി)

യാക്കര സ്വദേശി (47 പുരുഷൻ)

മേലാർകോട് സ്വദേശി (38 പുരുഷൻ)

കണ്ണമ്പ്ര സ്വദേശികൾ (40 പുരുഷൻ 10 പെൺകുട്ടി)

ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശി (19 സ്ത്രീ)

കുലുക്കല്ലൂർ സ്വദേശി (40 സ്ത്രീ)

പുതുനഗരം സ്വദേശികൾ (35, പുരുഷൻ, 22 സ്ത്രീ),
ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകൻ (40 പുരുഷൻ)

പിരായിരി സ്വദേശി (27 സ്ത്രീ)

കാവശ്ശേരി സ്വദേശി (60 പുരുഷൻ)

അനങ്ങനടി സ്വദേശി (73 പുരുഷൻ)

ഓങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശികൾ (37, 51 പുരുഷന്മാർ)

കല്ലേക്കാട് സ്വദേശി (65 സ്ത്രീ)

കൊടുമ്പ് സ്വദേശി (31 സ്ത്രീ)

പുതുശ്ശേരി സ്വദേശികൾ (59 പുരുഷന്മാർ 49 സ്ത്രീ)

അഗളി സ്വദേശി (28 സ്ത്രീ)

നൂറണി സ്വദേശി (59 പുരുഷൻ)

കൊല്ലങ്കോട് സ്വദേശി (82 സ്ത്രീ)

കടമ്പഴിപ്പുറം സ്വദേശികൾ (87, 26 പുരുഷന്മാർ)

കോങ്ങാട് സ്വദേശി (53 പുരുഷൻ)

തൃശ്ശൂർ ദേശമംഗലം സ്വദേശി (33 സ്ത്രീ)

സമ്പർക്കം-156
കടമ്പഴിപ്പുറം സ്വദേശികൾ (71,24,29,37,35 പുരുഷന്മാർ)

പുതുപ്പരിയാരം സ്വദേശി (47 പുരുഷൻ)

അലനല്ലൂർ സ്വദേശി (52 പുരുഷൻ)

പിരായിരി സ്വദേശികൾ (50 പുരുഷൻ, 10 ആൺകുട്ടി, 45, 24 സ്ത്രീകൾ)

കണ്ണമ്പ്ര സ്വദേശികൾ (38, 30, 62 പുരുഷന്മാർ, 4 , 4 ആൺകുട്ടികൾ, 5 പെൺകുട്ടി, 28, 55 സ്ത്രീകൾ)

പുതുശ്ശേരി സ്വദേശികൾ (69 പുരുഷൻ, 28,70 സ്ത്രീകൾ, 7 ആൺകുട്ടി)

കാഞ്ഞിരപ്പുഴ സ്വദേശികൾ (42 പുരുഷൻ, 2 ആൺകുട്ടി, 34 സ്ത്രീ, 15 പെൺകുട്ടി)

അകത്തേത്തറ സ്വദേശികൾ (45 പുരുഷൻ, 6 പെൺകുട്ടി, 35 സ്ത്രീ)

കൊടുവായൂർ സ്വദേശികൾ (11 പെൺകുട്ടി, 64,33 സ്ത്രീകൾ, 8 ആൺകുട്ടി)

ഓങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശി (45 പുരുഷൻ)

പുതുക്കോട് സ്വദേശികൾ (35, 71 സ്ത്രീകൾ)

കഞ്ചിക്കോട് സ്വദേശി (38 പുരുഷൻ)

മലമ്പുഴ സ്വദേശികൾ (24,49 പുരുഷന്മാർ, 65,32 സ്ത്രീകൾ,7,5 പെൺകുട്ടികൾ)

ചാലിശ്ശേരി സ്വദേശികൾ (26 പുരുഷൻ ,24 സ്ത്രീ)

എലപ്പുള്ളി സ്വദേശി (46 സ്ത്രീ)

ആലത്തൂർ സ്വദേശി (20 പുരുഷൻ)

പുതുക്കോട് സ്വദേശികൾ (4 പെൺകുട്ടി, 30 സ്ത്രീ)

വിളയൂർ സ്വദേശി (41 സ്ത്രീ)

ഇരട്ടക്കുളം സ്വദേശി (22 സ്ത്രീ)

മുതലമട സ്വദേശികൾ (38,75 സ്ത്രീകൾ)

പൂക്കോട്ടുകാവ് സ്വദേശി (38 പുരുഷൻ)

കുമരം പുത്തൂർ സ്വദേശികൾ (25 സ്ത്രീ, 5 പെൺകുട്ടി)

ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശി (62 സ്ത്രീ)

കൊപ്പം സ്വദേശി (34 പുരുഷൻ)

കൊല്ലംകോട് സ്വദേശികൾ (43 പുരുഷൻ, 49 സ്ത്രീ)

ശ്രീകൃഷ്ണപുരം സ്വദേശി (32 സ്ത്രീ)

വണ്ടാഴി സ്വദേശി (29 സ്ത്രീ)

കാവശ്ശേരി സ്വദേശി (36 പുരുഷൻ)

വടക്കഞ്ചേരി സ്വദേശി (57 സ്ത്രീ)

കണ്ണാടി സ്വദേശി (46 പുരുഷൻ)

മരുതറോഡ് സ്വദേശി(7 പെൺകുട്ടി)

പാലക്കാട് നഗരസഭ പേഴുങ്കര സ്വദേശികൾ (15,12 ആൺകുട്ടികൾ, 12,10,12,12 പെൺകുട്ടികൾ, 18,31,51,19 പുരുഷന്മാർ, 41,33,47,52 സ്ത്രീകൾ)

പാലക്കാട് നഗരസഭ പാറക്കളം സ്വദേശികൾ (9 ആൺകുട്ടി, 3,4 പെൺകുട്ടികൾ,55,29 പുരുഷന്മാർ, 28, 28 സ്ത്രീകൾ)

മൂത്താൻതറ സ്വദേശികൾ (30,34,49,26 പുരുഷന്മാർ, 22 സ്ത്രീ)

വടക്കന്തറ സ്വദേശികൾ (49, 33,30 പുരുഷന്മാർ, 48 സ്ത്രീ)

നൂറണി സ്വദേശികൾ (36 പുരുഷൻ 40 സ്ത്രീ)

കാടാങ്കോട് സ്വദേശി (46 പുരുഷൻ)

പറക്കുന്നം സ്വദേശികൾ (24 പുരുഷൻ 20 സ്ത്രീ)

മേപ്പറമ്പ് സ്വദേശികൾ (20,49 പുരുഷന്മാർ, 49 സ്ത്രീ)

യാക്കര സ്വദേശികൾ (39, 24 പുരുഷന്മാർ)

കൽപ്പാത്തി സ്വദേശി (26 പുരുഷൻ)

മേഴ്സി കോളേജ് സമീപം (55 സ്ത്രീ)

ശേഖരീപുരം സ്വദേശി (36 സ്ത്രീ)

പാലക്കാട് നഗരസഭാ പരിധി (7പെൺകുട്ടി,32 സ്ത്രീ, 32 പുരുഷൻ)

മേലാമുറി പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 39 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു.
കൂടാതെ മാങ്ങോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ രണ്ട് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും (35,29 സ്ത്രീകൾ) രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇതോടെ ജില്ലയിൽ ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം 1678 ആയി. ജില്ലയിൽ ചികിത്സയിൽ ഉള്ളവർക്ക് പുറമെ പാലക്കാട് ജില്ലക്കാരായ ഒരാൾ വീതം കൊല്ലം, കോട്ടയം ജില്ലകളിലും രണ്ടുപേർ വയനാട്, അഞ്ചുപേർ എറണാകുളം, 11 പേർ കോഴിക്കോട്, 30 പേർ മലപ്പുറം ജില്ലകളിലും ചികിത്സയിലുണ്ട്.