പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 167 പേർക്ക് കോവിഡ്; 171 പേർക്ക് രോഗമുക്തി

Advertisement

Advertisement

പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇന്ന്(സെപ്റ്റംബർ 21) 167 പേർക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ ഉണ്ടായ 128 പേർ, ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന 7 പേർ, വിദേശത്തുനിന്നു വന്ന 3 പേർ , ഉറവിടം അറിയാത്ത രോഗബാധ ഉണ്ടായ 29 പേർ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടും.171പേർക്ക് രോഗമുക്തി ഉള്ളതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വിദേശത്തുനിന്നും വന്നവരുടെ കണക്ക് താഴെ കൊടുക്കും പ്രകാരമാണ്.

ആസാം-2
തത്തമംഗലം സ്വദേശികൾ (2 പെൺകുട്ടി 38 സ്ത്രീ)

ആന്ധ്ര പ്രദേശ്-2
മണ്ണൂർ സ്വദേശി (32 പുരുഷൻ)
മാത്തൂർ സ്വദേശി 42 പുരുഷൻ)

കർണാടക-2
ചൂലന്നൂർ സ്വദേശികൾ (17 പെൺകുട്ടി 37 സ്ത്രീ

തമിഴ്നാട്-1
തൃക്കടേരി സ്വദേശി(19 സ്ത്രീ)

ബഹ്റൈൻ-1
വിളയൂർ സ്വദേശി(38 പുരുഷൻ)

ഒമാൻ-1
മാത്തൂർ സ്വദേശി (64 പുരുഷൻ)

യുഎഇ-1
കൊപ്പം സ്വദേശി (19 പുരുഷൻ)

ഉറവിടം അറിയാത്ത രോഗബാധിതർ-29
പുതുക്കോട് സ്വദേശികൾ (17,17,13 പെൺകുട്ടികൾ)

പുതുപ്പരിയാരം സ്വദേശി (45 പുരുഷൻ)

മേലാർകോട് സ്വദേശി (38 പുരുഷൻ)

കണ്ണൂർ സ്വദേശി (27 പുരുഷൻ)

ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശികൾ (70, 80, 31 പുരുഷന്മാർ)

ചാലിശ്ശേരി സ്വദേശികൾ (42 സ്ത്രീ, 55 പുരുഷൻ)

വാണിയംകുളം സ്വദേശി (28 പുരുഷൻ)

കുനിശ്ശേരി യിൽ ജോലിക്ക് വന്ന അതിഥി തൊഴിലാളി (21 പുരുഷൻ)

അഞ്ചുമൂർത്തി മംഗലം സ്വദേശി (68 സ്ത്രീ)

കപ്പൂർ സ്വദേശികൾ (11, 15 പെൺകുട്ടികൾ, 45 സ്ത്രീ)

ആനക്കര സ്വദേശി (11 ആൺകുട്ടി)

അലനല്ലൂർ സ്വദേശി (34 പുരുഷൻ)

വണ്ടിത്താവളം സ്വദേശി (58 സ്ത്രീ)

കല്ലെപ്പുള്ളി സ്വദേശി (48 പുരുഷൻ)

പുതുപ്പരിയാരം സ്വദേശി (66 പുരുഷൻ)

അകത്തേത്തറ സ്വദേശി (50സ്ത്രീ)

പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി സ്വദേശി (32 സ്ത്രീ)

സെപ്റ്റംബർ 20ന് മരണപ്പെട്ട മേലാമുറി സ്വദേശി (65 പുരുഷൻ)

അമ്പലപ്പാറ സ്വദേശി (83 പുരുഷൻ)

മുണ്ടൂർ സ്വദേശിയായ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ (49)

സമ്പർക്കം128
കടമ്പഴിപ്പുറം സ്വദേശികൾ (50,20,20,44 പുരുഷന്മാർ, 21,22,20,45,46 സ്ത്രീകൾ, 14 ആൺകുട്ടി)

പിരായിരി സ്വദേശികൾ ( 46പുരുഷൻ,31 സ്ത്രീ)

നാഗലശ്ശേരി സ്വദേശികൾ (15 ആൺകുട്ടി, 38 സ്ത്രീ)

ശ്രീകൃഷ്ണപുരം സ്വദേശികൾ (32,46 പുരുഷന്മാർ, 18, 39,20,40 സ്ത്രീകൾ)

തിരുമിറ്റക്കോട് സ്വദേശികൾ (44 പുരുഷൻ, 11,6 ആൺകുട്ടികൾ, 32 സ്ത്രീ)

കൊടുമ്പ് സ്വദേശി (19 പുരുഷൻ, 49, 58 സ്ത്രീകൾ)

അഗളി സ്വദേശികൾ (71, 38 പുരുഷന്മാർ, 48 സ്ത്രീ)

പട്ടാമ്പി സ്വദേശികൾ (25,55,36,39,58,19 പുരുഷന്മാർ, 60,25,38,28,42 സ്ത്രീകൾ,12 പെൺകുട്ടി, 2,5,9 ആൺകുട്ടികൾ)

ഷൊർണൂർ സ്വദേശികൾ (4,14 പെൺകുട്ടികൾ, 40 സ്ത്രീ)

കരിമ്പ സ്വദേശികൾ (15 പെൺകുട്ടി, 24 പുരുഷൻ, 35, 23 സ്ത്രീകൾ)

കാവശ്ശേരി സ്വദേശികൾ (25,26,26,24,27 പുരുഷന്മാർ,19 സ്ത്രീ)

നെല്ലായ സ്വദേശി (35 പുരുഷൻ)

മൂത്താൻതറ സ്വദേശി (85 സ്ത്രീ)

പറളി സ്വദേശി (62 പുരുഷൻ)

വണ്ടാഴി സ്വദേശി (49 പുരുഷൻ)

മുതുതല സ്വദേശികൾ (21,21 പുരുഷന്മാർ)

കൊല്ലംകോട് സ്വദേശി (30 സ്ത്രീ)

പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി സ്വദേശി (33 പുരുഷൻ)

ചന്ദ്രനഗർ സ്വദേശി (31 പുരുഷൻ)

കൊപ്പം സ്വദേശി (28 പുരുഷൻ)

മലമ്പുഴ സ്വദേശികൾ (42,45,36,56 സ്ത്രീകൾ, 5 പെൺകുട്ടി)

ചാലിശ്ശേരി സ്വദേശി (34 പുരുഷൻ)

കണ്ണാടി സ്വദേശി (49 സ്ത്രീ)

പട്ടിത്തറ സ്വദേശികൾ (50 പുരുഷൻ, 20, 22, 44 സ്ത്രീകൾ)

പാലക്കാട് നഗരസഭ കരാള സ്ട്രീറ്റ് സ്വദേശികൾ (15, 11 ആൺകുട്ടികൾ)

പല്ലശ്ശന സ്വദേശി (63 സ്ത്രീ)

തിരുവേഗപ്പുറ സ്വദേശികൾ (4 ആൺകുട്ടി, 23,36,60,26 സ്ത്രീകൾ)

അമ്പലപ്പാറ സ്വദേശികൾ (17 പെൺകുട്ടി, 42, 20,20 സ്ത്രീകൾ)

നെന്മാറ സ്വദേശികൾ (22, 36 പുരുഷന്മാർ)

വാണിയംകുളം സ്വദേശികൾ (48 ,20 പുരുഷന്മാർ, 28 സ്ത്രീ)

വെണ്ണക്കര സ്വദേശികൾ (2 പെൺകുട്ടി, 24 സ്ത്രീ)

ചെറുപ്പുളശ്ശേരി സ്വദേശികൾ (22, 42 സ്ത്രീകൾ)

ചളവറ സ്വദേശി (32 സ്ത്രീ)

വടക്കന്തറ സ്വദേശി (37 പുരുഷൻ)

പൊൽപ്പുള്ളി സ്വദേശികൾ (16 പെൺകുട്ടി )

മാത്തൂർ സ്വദേശി (43 പുരുഷൻ)

മണലി സ്വദേശികൾ (22 സ്ത്രീ, 1 പെൺകുട്ടി)

വടക്കഞ്ചേരി സ്വദേശികൾ (33,35,35 പുരുഷന്മാർ)

ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശി (18 പുരുഷൻ)
ആനക്കര സ്വദേശികൾ (56 പുരുഷൻ,19,62,32 സ്ത്രീകൾ)

കപ്പൂർ സ്വദേശി (38 പുരുഷൻ)

തൃശൂർ സ്വദേശികൾ (31 സ്ത്രീ,40 പുരുഷൻ)

കഞ്ചിക്കോടുള്ള അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ താമസ കേന്ദ്രത്തിൽ നാലു പുരുഷന്മാർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

 

കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരണപ്പെട്ട ചന്ദ്രനഗർ സ്വദേശിക്ക് (62 പുരുഷൻ) ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ഇതോടെ ജില്ലയിൽ ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം 2203 ആയി. ജില്ലയിൽ ചികിത്സയിൽ ഉള്ളവർക്ക് പുറമെ പാലക്കാട് ജില്ലക്കാരായ ഒരാൾ വീതം തൃശ്ശൂർ,കൊല്ലം, കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലും രണ്ടുപേർ വയനാട്, ആറുപേർ എറണാകുളം, 11 പേർ കോഴിക്കോട്, 30 പേർ മലപ്പുറം ജില്ലകളിലും ചികിത്സയിലുണ്ട്.