പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 242 പേർക്ക് കോവിഡ്;235 പേർക്ക് രോഗമുക്തി

Advertisement

Advertisement

പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇന്ന്(സെപ്റ്റംബർ 22) 242 പേർക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ ഉണ്ടായ 155 പേർ, ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന 2 പേർ, ഉറവിടം അറിയാത്ത രോഗബാധ ഉണ്ടായ 85 പേർ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടും.235 പേർക്ക് രോഗമുക്തി ഉള്ളതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വിദേശത്തുനിന്നും വന്നവരുടെ കണക്ക് താഴെ കൊടുക്കും പ്രകാരമാണ്.

തമിഴ്നാട്-1
കുഴൽമന്ദം സ്വദേശി (31 പുരുഷൻ)

ആസാം-1
ആനക്കര സ്വദേശി (26 പുരുഷൻ)

ഉറവിടം അറിയാത്ത രോഗബാധ-85
കടമ്പഴിപ്പുറം സ്വദേശി (37 പുരുഷൻ)

മണ്ണാർക്കാട് സ്വദേശികൾ (48 സ്ത്രീ 58 പുരുഷൻ)

സെപ്റ്റംബർ 21ന് മരണപ്പെട്ട മണ്ണാർക്കാട് കുന്തിപ്പുഴ സ്വദേശി (85 സ്ത്രീ)

ആലത്തൂർ സ്വദേശികൾ (24,60 പുരുഷന്മാർ)

മേലാമുറി സ്വദേശി (27 പുരുഷൻ)

നാഗലശ്ശേരി സ്വദേശി (75 സ്ത്രീ)

പട്ടിത്തറ സ്വദേശി(12 ദിവസം പ്രായമുള്ള ആൺകുട്ടി)

പൊൽപ്പുള്ളി സ്വദേശി (29 പുരുഷൻ)

കിഴക്കഞ്ചേരി സ്വദേശി (31 പുരുഷൻ)

ചന്ദ്രനഗർ സ്വദേശികൾ (77 പുരുഷൻ, 67 സ്ത്രീ, 15 ആൺകുട്ടി)

മൂത്താൻതറ സ്വദേശി (72 പുരുഷൻ)

തിരുവേഗപ്പുറ സ്വദേശികൾ (30,60,52പുരുഷൻമാർ,62,20,46 സ്ത്രീകൾ,17 ആൺകുട്ടി)

പാലക്കാട് നഗരസഭ പരിധി (33,43,53 പുരുഷന്മാർ)

കണ്ണമ്പ്ര സ്വദേശി (27 പുരുഷൻ)

പറളി സ്വദേശി (50 സ്ത്രീ)

ചിറ്റൂർ സ്വദേശി (51 പുരുഷൻ)

വല്ലപ്പുഴ സ്വദേശി (35 പുരുഷൻ)

കുഴൽമന്ദം സ്വദേശി (30 പുരുഷൻ)

മുണ്ടൂർ സ്വദേശികൾ (16 പെൺകുട്ടി, 44,39,24 പുരുഷന്മാർ)

പരുതൂർ പള്ളിപ്പുറം സ്വദേശി (50 സ്ത്രീ)

പുതുശ്ശേരി സ്വദേശി (33 പുരുഷൻ)

മംഗലം സ്വദേശി (36 പുരുഷൻ)

നെന്മാറ സ്വദേശി (69 പുരുഷൻ)

വടക്കന്തറ സ്വദേശികൾ (58 പുരുഷൻ 49 സ്ത്രീ)

ഒലവക്കോട് സ്വദേശികൾ (41, 30 സ്ത്രീകൾ 39 പുരുഷൻ)

പറകുന്നം സ്വദേശികൾ(44 പുരുഷൻ, 48 സ്ത്രീ)

പിരായിരി സ്വദേശികൾ (25,42 പുരുഷന്മാർ)

പുതുപ്പരിയാരം സ്വദേശികൾ (22 പുരുഷൻ, 22 സ്ത്രീ)

കൽമണ്ഡപം സ്വദേശികൾ (42 പുരുഷൻ, 35 സ്ത്രീ)

മരുതറോഡ് സ്വദേശി (48 പുരുഷൻ)

നൂറണി സ്വദേശി (46 പുരുഷൻ)

കണ്ണാടി സ്വദേശികൾ (78, 70 സ്ത്രീകൾ)

കുന്നത്തൂർമേട് സ്വദേശി (79 പുരുഷൻ)

തെങ്കര സ്വദേശി (22 പുരുഷൻ)

പിരായിരി സ്വദേശികൾ (39 സ്ത്രീ 24 പുരുഷൻ)

പരുതൂർ സ്വദേശി (46 സ്ത്രീ)

അകത്തേത്തറ സ്വദേശി(42 പുരുഷൻ)

കൊടുവായൂർ സ്വദേശികൾ (50, 48 പുരുഷന്മാർ)

പട്ടഞ്ചേരി സ്വദേശി (27 പുരുഷൻ)

ലക്കിടി-പേരൂർ സ്വദേശി (34 പുരുഷൻ)

അഞ്ചുമൂർത്തി മംഗലം സ്വദേശി (30 പുരുഷൻ)

കുമരം പുത്തൂർ സ്വദേശി (43 പുരുഷൻ)

മേപ്പറമ്പ് സ്വദേശി (47 സ്ത്രീ)

എലപ്പുള്ളി സ്വദേശികൾ (26 സ്ത്രീ, 23 പുരുഷൻ)

പുതുനഗരം സ്വദേശി (53 സ്ത്രീ)

ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശി (71 പുരുഷൻ)

മേലാമുറി സ്വദേശി (27 സ്ത്രീ)

കരിമ്പ സ്വദേശി (40 പുരുഷൻ)

പുലാപ്പറ്റ സ്വദേശി (29 പുരുഷൻ)

കൽപ്പാത്തി സ്വദേശി (56 സ്ത്രീ)

നെന്മാറ സ്വദേശി (25 സ്ത്രീ)

കൊടുന്തിരപ്പള്ളി സ്വദേശി (52 സ്ത്രീ)

ആനക്കര സ്വദേശികൾ (26 സ്ത്രീ, 5, 2 പെൺകുട്ടികൾ, 31 പുരുഷൻ)
ഓങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശി (41 പുരുഷൻ)

സമ്പർക്കം 155
തേങ്കുറിശ്ശി സ്വദേശികൾ (20 പുരുഷൻ, 3 പെൺകുട്ടി, 15 ആൺകുട്ടി, 49, 24, 27 സ്ത്രീകൾ)

പരുതൂർ സ്വദേശി (21 പുരുഷൻ)

കണ്ണമ്പ്ര സ്വദേശികൾ (11,7,6 ആൺകുട്ടികൾ, 89, 44 പുരുഷന്മാർ, 83, 34 സ്ത്രീകൾ)

മേലാർകോട് സ്വദേശികൾ (23 പുരുഷൻ, 15 പെൺകുട്ടി, 37, 39 സ്ത്രീകൾ)

തിരുവേഗപ്പുറ സ്വദേശികൾ (60, 33, 29, 57, 39, 20 പുരുഷന്മാർ, 19, 62 സ്ത്രീകൾ, 14 ആൺകുട്ടി,8 പെൺകുട്ടി)

കൽപ്പാത്തി സ്വദേശികൾ (15, 15, 11 ആൺകുട്ടികൾ, 39, 61, 41 സ്ത്രീകൾ, 16 പെൺകുട്ടി)

പട്ടാമ്പി സ്വദേശികൾ (52 പുരുഷൻ, 5 ആൺകുട്ടി, 1, 10,6 പെൺകുട്ടികൾ, 44, 24 സ്ത്രീകൾ)

പിരായിരി സ്വദേശികൾ(35, 34, 33 പുരുഷന്മാർ, 64 സ്ത്രീ).

മുതുതല സ്വദേശികൾ (58, 27 പുരുഷന്മാർ, 50, 50, 74 സ്ത്രീകൾ, 15 പെൺകുട്ടി)

ഓങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശികൾ (31 പുരുഷൻ, 4, 3 ആൺകുട്ടികൾ, 62, 20, 32 സ്ത്രീകൾ, 15, 17 പെൺകുട്ടികൾ)

കല്ലേക്കാട് സ്വദേശി (54 പുരുഷൻ)

കൽമണ്ഡപം സ്വദേശി (33 സ്ത്രീ)

മരുതറോഡ് സ്വദേശികൾ (30, 35 പുരുഷന്മാർ)

കഞ്ചിക്കോട് സ്വദേശി (38 സ്ത്രീ)

കഞ്ചിക്കോട് ജോലിക്ക് വന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികൾ (34, 26 പുരുഷന്മാർ)

എരിമയൂർ സ്വദേശി (36 പുരുഷൻ).

തൃത്താല സ്വദേശികൾ (30 പുരുഷൻ, 3 ആൺകുട്ടി, 48, 26 സ്ത്രീകൾ)

വല്ലപ്പുഴ സ്വദേശികൾ (8, 9 ആൺകുട്ടികൾ , 24 സ്ത്രീ)

കപ്പൂർ സ്വദേശികൾ (27, 79 പുരുഷന്മാർ)

മങ്കര സ്വദേശി (29 പുരുഷൻ)

ചെർപ്പുളശ്ശേരി സ്വദേശി (35 പുരുഷൻ)

മേലാമുറി സ്വദേശി ( 33 സ്ത്രീ)

കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ സ്വദേശി (29 പുരുഷൻ)

പറളി സ്വദേശി (23 സ്ത്രീ)

വണ്ടാഴി സ്വദേശി (87 പുരുഷൻ)

തിരുനെല്ലായി സ്വദേശികൾ (28, 41 പുരുഷന്മാർ)

വടക്കഞ്ചേരി സ്വദേശികൾ (26 പുരുഷൻ, 45 സ്ത്രീ, 15 ആൺകുട്ടി)

വാണിയംകുളം സ്വദേശി (20 സ്ത്രീ)

ഒഴലപ്പതി സ്വദേശി (41 പുരുഷൻ)

കോട്ടോപ്പാടം സ്വദേശി (33 പുരുഷൻ)

പെരുവമ്പ് സ്വദേശി (34 പുരുഷൻ)

കുമരം പുത്തൂർ സ്വദേശി (30 പുരുഷൻ)

പുതുനഗരം സ്വദേശികൾ (42, 45, 50 പുരുഷന്മാർ, 13, 16 പെൺകുട്ടികൾ,60 സ്ത്രീ)

പല്ലശ്ശന സ്വദേശി (35 പുരുഷൻ)

കണ്ണാടി സ്വദേശികൾ (53, 52 പുരുഷന്മാർ, 46, 50, 46, 75 സ്ത്രീകൾ)
പാലക്കാട് നഗരസഭ മാട്ടുമന്ത സ്വദേശി (36 പുരുഷൻ)

മുണ്ടൂരിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ (54 പുരുഷൻ)

കൊടുവായൂർ സ്വദേശികളായ സർക്കാർ ജീവനക്കാർ (30,44 പുരുഷന്മാർ)

ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകൻ (54)

ഇതുകൂടാതെ കൊടുവായൂർ പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റ് ക്ലസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന 40 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു (38 പുരുഷന്മാർ, രണ്ട് സ്ത്രീകൾ)

ഇതോടെ ജില്ലയിൽ ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം 2208 ആയി. ജില്ലയിൽ ചികിത്സയിൽ ഉള്ളവർക്ക് പുറമെ പാലക്കാട് ജില്ലക്കാരായ ഒരാൾ വീതം കൊല്ലം, കണ്ണൂർ, കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലും രണ്ടുപേർ വയനാട്, ഏഴുപേർ എറണാകുളം, 11 പേർ കോഴിക്കോട്, 30 പേർ മലപ്പുറം ജില്ലകളിലും പേർ ചികിത്സയിലുണ്ട്.