ബിഒടി വേണ്ട.തുറക്കുളം മാര്‍ക്കറ്റ് നേരിട്ട് നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ നഗരസഭ