ചിറളയം പള്ളിയിലെ കരിങ്കല്ലില്‍ തീര്‍ത്ത കൊടിമരത്തിന്റെ വിസ്മയ കാഴ്ചകള്‍