തന്റെ പ്രാരാബ്ദം ദുരിതബാധിതര്‍ക്കായ് മാറ്റിവെച്ച് ഹംസയുടെ നന്മ..