ഒടിയന്റെ 25-ാംദിന ആഘോഷം സംവിധായകനുമൊത്ത് കുന്നംകുളത്ത്