ഘടം വാദനത്തില്‍ തന്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച് വെള്ളാറ്റഞ്ഞൂര്‍ ശ്രീജിത്ത്