വീട് നിര്‍മ്മിച്ച് നല്‍കി വടക്കാഞ്ചേരി സുഹൃദ്‌സംഘത്തിന്റെ മാതൃക..