പുന്നയൂർക്കുളം പുഴിക്കള പുലിക്കോട്ടിൽ പറിഞ്ചുക്കുട്ടി ഭാര്യ മറിയക്കുട്ടി (84) നിര്യാതയായി

Advertisement

Advertisement

പുന്നയൂർക്കുളം പുഴിക്കള പുലിക്കോട്ടിൽ പറിഞ്ചുക്കുട്ടി ഭാര്യ മറിയക്കുട്ടി (84) നിര്യാതയായി. സംസ്കാരം ഇന്ന് (20-09-2020) ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 3 മണിക്ക് ആറ്റുപുറം സെന്റ് ആന്റണിസ് പള്ളിയിൽ.